Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:485 (2008-2009)
Innlevert: 07.01.2009
Sendt: 07.01.2009
Besvart: 14.01.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Vegdirektoratet har utarbeidet et kart som viser hvilke veistrekninger i Norge som har behov for midtrekkverk. Dette er et viktig dokument for alle som arbeider med trafikksikkerhet, og som vil synliggjøre hvilke strekninger SVV ønsker å bygge midtdelere på. Så langt har det vært umulig å få ut kartet fordi noen hevder det ikke er ferdig. Men vegdirektoratet bekrefter at det er ferdig, og sendt til departementet.
Vil statsråden umiddelbart offentliggjøre kartet over hvilke strekninger som har behov for midtdelere?

Begrunnelse

Organisasjonen Nei til frontkollisjoner hadde den 16.04.2008 møte med samferdselsministeren. I møtet utfordret organisasjonen Navarsete til å lage et kart over hvilke veistrekninger i Norge hvor det er behov for midtrekkverk. Dette uttalte statsråden at hun var positiv til.

"Jeg kan ikke skjønne noe annet enn at det skal gå greit å lage et slikt kart. Dette er et godt initiativ, sier samferdselsministeren" til VG Nett 16.04.08.

Det er derfor et stort spørsmål hvorfor statsråden ennå ikke har ønsket å gå ut med kartet. Er det fordi statsråden må finne en anledning til å sole seg i glansen, eller er det kanskje fordi det vil synliggjøre hvor lite Regjeringen har gjort når det gjelder utbygging av midtdelere i forhold til de store behovene som det er på dette området.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg kan opplyse at Vegdirektoratet har fått i oppdrag å utarbeide kart som viser strekninger hvor det kan være behov for midtrekkverk. Kartene inngår som grunnlagsmateriale i arbeidet med Nasjonal Transportplan 2010 - 2019. Kart som viser Regjeringens prioriteringer vil bli offentliggjort når Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan legges fram for Stortinget.

Jeg vil for øvrig vise til at etablering av midtrekkverk og midtdelere er et viktig satsningsområde for Regjeringen. Med budsjettforslaget for 2009 er oppfølgingsgraden 110 prosent for slike tiltak i forhold til handlingsprogrammet for 2006-2009.