Skriftlig spørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til finansministeren

Dokument nr. 15:483 (2008-2009)
Innlevert: 07.01.2009
Sendt: 07.01.2009
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 14.01.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Også møbelindustrien er hardt rammet av finanskrisen. For kort tid siden meldte møbelindustrien om ca. 20 % nedgang i salget og at ca. 900 personer er enten oppsagt eller permittert. Møbelindustrien har varslet et ønske om å få økt ramme til prosjektet innovasjon Møbel med 50 mill kr. Innovasjon Møbel er et innovasjonssamarbeid med Innovasjon Norge, og har vist meget gode resultater for de bedrifter som har deltatt, og vært viktig for den positive utvikling møbelindustrien har hatt.
Vil Regjeringen prioritere dette?

Begrunnelse

Møbelbedriftene er godt posisjonert med gode produkter, design og konkurransekraft, men sliter nå med den meget raske endringen fra et veldig godt marked til et svært dårlig. For å møte inntektsbortfallet kutter bedriftene kostnader på alle områder også på utvikling av nye produkter, bedre prosesser, nye markeder og utvikling av mer rasjonell produksjonsteknologi. Nå trengs det tiltak for å holde takten i utviklings- og markedsprofilen oppe, samt å opprettholde, og utvikle kompetansen hos dem som jobber i bransjen. Næringen trenger forsterket innsats på produktutvikling/design, prosess og teknologi samt felles marked/klyngetiltak. En stor del av møbelindustrien ligger i Møre og Romsdal, det vil få store konsekvenser for fylket og næringen om denne bransjen ikke greier seg gjennom finanskrisen. Uopprettelig kompetanse vil kunne gå tapt, og viktig synergieffekt som vi har i dag vil kunne forsvinne. Det er derfor viktig at Regjeringen ser på tiltak for ulike kløster innenfor ulike næringer, for å gi rammevilkår som sikrer videre drift og utvikling.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Finanskrisen stiller oss alle overfor store utfordringer, og mange bedrifter opplever nå stor usikkerhet for hva som kommer til å skje i tiden framover. I en situasjon med tiltakende knapphet på kapital og redusert optimisme, er jeg fullstendig klar over at nyskapings- og innovasjonsaktiviteter kan oppleve trange kår. For regjeringen er det derfor viktig å arbeide aktivt for at norske bedrifter kan utnytte sine muligheter for nyskaping og innovasjon, også i nedgangstider.

I regjeringens tiltakspakke som ble lagt fram i november 2008 ble blant annet Innovasjon Norges ramme for lavrisikolån økt fra 1,5 til 2,5 mrd. kroner for 2008 og 2009. I tiltakspakken som regjeringen vil legge fram i slutten av januar vil rammene til Innovasjon Norges ordninger økes ytterligere. En økning i Innovasjon Norges rammer gir Innovasjon Norge mulighet til å innvilge støtte til flere prosjekter i ulike bransjer, herunder møbelindustrien.

Regjeringen har mottatt mange forslag til tiltak i forbindelse med uroen i finansmarkedene. Vi er nå inne i en prosess hvor alle disse tiltakene vurderes med sikte på å komme fram til en best mulig sammensatt tiltakspakke. I den sammenheng vil forslaget om økt ramme til Innovasjon Møbel bli vurdert på lik linje med de andre forslagene som er kommet inn. Den endelige prioriteringen vil framgå av tiltakspakken som regjeringen legger fram i slutten av januar.