Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:486 (2008-2009)
Innlevert: 07.01.2009
Sendt: 07.01.2009
Besvart: 15.01.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Jærbanen har i flere år vært blant de jernbanestrekningene i landet med best punktlighet. I 2008 er dette radikalt endret ved at i gjennomsnitt ett av fire tog har vært forsinket.
Hva vil statsråden gjøre for å bidra til forbedret punktlighet på denne viktige jernbanestrekningen?

Begrunnelse

Det har i 2008 vært redusert punktlighet på flere av landets jernbanestrekninger. Jærbanen er en av disse. Mens punktligheten for trafikken på Jærbanen i 2007 var 83 prosent, var denne redusert til 75 prosent i 2008 per utgangen av november.
Det arbeides for tiden med dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger. Dette er en vesentlig del av forklaringen på driftsproblemene på Jærbanen, men disse henger også sammen med andre forhold. Gamle kjøreledninger har ved flere anledninger falt ned og forårsaket forsinkelser.
Det er derfor behov for både kortsiktige og mer langsiktige tiltak uavhengig av byggingen av dobbeltsporet. God punktlighet er av den største betydning for å få folk til å bruke kollektive transportmidler. Det er derfor bekymringsfullt at utviklingen på dette området gikk i feil retning på flere av landets jernbanestrekninger i fjor.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Punktlige tog og forutsigbar togdrift er noen av hovedforutsetningene for økt kundetilfredshet blant jernbanereisende og for at flere skal velge å bruke tog som et sikkert og miljøvennlig transportalternativ. En punktlighet på Jærbanen på 76 % i 2008 er ikke forenlig med dette, og bl.a. derfor er jeg svært opptatt av at både NSB og Jernbaneverket yter sitt beste for at flest mulig tog skal gå som annonsert og i rute.

Som det nevnes i begrunnelsen for spørsmålet, arbeides det nå med et nytt dobbeltspor mellom Stavanger og Sandnes. Dette arbeidet skal pågå samtidig som normal trafikk skal forsøkes opprettholdt. I perioder er ikke dette mulig, og togtrafikken må innstilles. Det blir i disse periodene satt opp alternativ transport, men ulemper for de reisende kan oppstå. Det er i denne sammenheng viktig at det er et godt samarbeid mellom NSB og Jernbaneverket. Tilbakemeldinger jeg har fått fra lokalt hold, tyder heldigvis på det. All kjøreledning skal byttes ut på stekningen Stavanger – Sandnes i forbindelse med byggingen av det nye dobbeltsporet, og Jernbaneverket har opplyst at planleggingen er i gang i forbindelse med utskifting av kjøreledningen på strekningen Egersund – Sandnes. Forhåpentligvis vil dette bedre punktligheten på hele Jærbanen. Den kraftige økningen i jernbanebevilgningene som er gjennomført de siste årene har gjort det mulig å holde god fremdrift i nybyggingsarbeidet og vedlikeholdet på strekningen Sandnes – Stavanger.

Togdrift er som kjent sammensatt, komplekst og krevende, og flere faktorer må fungere samtidig for at togene skal gå i rute. De mest vanlige forsinkelsesårsakene er problemer med trafikkstyring, feil ved sikringsanlegg og forhold knyttet til stasjonsopphold. En av grunnene til at det nå blir bygget nytt dobbeltspor mellom Stavanger og Sandnes er en overbelastning av dagens rutenett i området og behov for økt kapasitet for både gods- og persontransport. Samtidig er dagens infrastruktur gammel og sårbar for feil. NSB og Jernbaneverket skal nå sammen gjennomføre en såkalt fokusuke for å få til kortsiktige punktlighetsforbedringer, og forhåpentligvis kan resultatene fra et slikt forsøk også bedre punktligheten på lengre sikt.

Jeg er svært opptatt av å bedre jernbanens rammevilkår og sikre økte bevilgninger til forsering av vedlikehold og fornyelse av infrastrukturen. Dette er et tids- og kostnadskrevende arbeid som jeg har sterk fokus på og som jeg følger opp tett.