Skriftlig spørsmål fra Gunnar Kvassheim (V) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:488 (2008-2009)
Innlevert: 07.01.2009
Sendt: 08.01.2009
Besvart: 19.01.2009 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Gunnar Kvassheim (V)

Spørsmål

Gunnar Kvassheim (V): Kan statsråden avklare hvorvidt det er departementets holdning at Dalane Folkemuseum må gjennomføre en konsolidering med Jærmuseet for å få statlige bidrag til drift og videre utvikling?

Begrunnelse

Dalane Folkemuseum kan i 2010 feire 100-årsjubileum. Det kan museet gjøre i en situasjon hvor man er inne i en positiv utvikling. Museet er blant annet i full gang med å forberede flytting av Fayancemuseet til sentrum.
Fra en representant for embetsverket i Kirke- og kulturdepartementet har ledelsen for Dalane Folkemuseum fått beskjed om at man må innlede en prosess med sikte på konsolidering med Jærmuseet.
Det er et sterkt lokalt ønske om at Dalane Folkemuseum skal bestå som selvstendig enhet, og man mener det på dette grunnlaget er gode muligheter for videre vekst og utvikling.
Det er behov for å få avklart om statsråden stiller seg bak kravet om konsolidering mellom Dalane Folkemuseum og Jærmuseet. Det er også viktig å få klarlagt hvorvidt statsråden kan bekrefte at staten vil medvirke til videre utvikling av Dalane Folkemuseum, dersom man velger å fortsette som selvstendig enhet.
Dalane Folkemuseum har en sterk lokal forankring med en venneforening med over 300 medlemmer, som utgjør en viktig tilknytning til lokalsamfunnet.
Det var de frivillige som i 1910 grunnla museet og som fram til 1998 stod som eier av museet. I tråd med intensjonen i museumsmeldingen valgte venneforeningen å overdra sine eierandeler til en stiftelse for å stå bedre rustet til å møte de utfordringene som meldingen skisserte. Det var også et mål å legge til rette for enda bredere representasjon fra alle de fire Dalane-kommunene.

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Allerede i en tidlig fase av museumsreformen ble det statlige driftstilskuddet til Dalane Folkemuseum doblet. Siktemålet var både å styrke den etablerte museumsdriften i Eigersund og samtidig sette museet i stand til å aksle oppgaven som regionmuseum for alle de fire kommunene i regionen. I forbindelse med relokaliseringen av fajansemuseet har Kultur- og kirkedepartementet dessuten gitt Dalane Folkemuseum tilsagn om 7 mill. kroner fra spillemidlene til kulturbygg.

Rogaland fylkeskommune innkalte museene i Rogaland til et møte i Stavanger 4. desember 2008. I tillegg deltok representanter for Kultur- og kirkedepartementet og ABM-utvikling på møtet. I møteinnkallelsen skrev fylkeskommunen at:

”Konsolideringssaken blir hovedtema på møtet: Rogaland Kunstmuseum og Stavanger Museum har nå drøftinger om konsolidering. Kultur- og kirkedepartementet (KKD) og Rogaland fylkeskommune ønsker også å få status for konsolideringsarbeidet ellers i fylket så langt, og synspunkt på eventuell videre konsolidering.”

Museene orienterte om utfordringene i de respektive regionene og det ble utvekslet synspunkter blant annet om samarbeid mellom museer og konsolidering. Fra statlig hold ble det vist til St.prp. nr. 1 (2008-2009) der det understrekes at det videre reformarbeidet på museumsfeltet vil ha hovedfokus på profesjonalisering og faglig kvalitetsheving med sikte på at museene skal framstå som aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner.

De generelle argumentene for konsolidering av museer er nedfelt i St.meld. nr. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og oppleving. Stortinget sluttet seg til dette, jf. Innst. S. nr. 46 (2000-2001). Det er liten tvil om at de mange konsolideringene som er gjennomført det siste tiåret har gitt bedre og mer solide museer i hele landet. Lokal forankring og bredt folkelig engasjement for museet i lokalsamfunnet er en grunnpremiss for vellykket museumsdrift. Departementet har ikke informasjon som tilsier at konsolideringer har ført til mindre aktivitet i venneforeninger, frivillig innsats etc. Derimot har mange museer rapportert om en positiv utvikling på dette området.

Konkret for Dalane Folkemuseum kan anføres: Museet ligger i en liten region med ca. 23.000 innbyggere. Med 6-7 årsverk er museet blant de minste som mottar direkte statlig tilskudd. Dalane Folkemuseum og Jærmuseet har flere likeartede dokumentasjonsfelt; eksempelvis landbrukshistorie, potteri- og fajansehistorie, bygningsvern og fyrhistorie. Jærmuseets anvendelse av vitensenterpedagogikk har utvilsomt overføringsverdi til Dalane, jf. planene om et bergverksenter i Jøssingfjord.

De to museene bør definitivt utvikle et nærmere samarbeid. Om og når man eventuelt er beredt til å gå videre, må i første rekke avklares lokalt og regionalt.