Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:489 (2008-2009)
Innlevert: 08.01.2009
Sendt: 08.01.2009
Besvart: 15.01.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Ifølge opplysninger i media kommer ikke pengene som staten skal bidra med til bygging av Bybanen i Bergen tidsnok til å holde tritt med bybaneutbyggingen. Det vil selvsagt være uakseptabelt uansett prosjektinnhold om staten ikke sørger for at statlig bidrag overføres tidsnok og med store nok beløp slik at stopp i bygging eller ekstra eksterne finansieringskostnader unngås.
Vil statsråden sørge for hurtig løsning i Bergen samt gjennomgå rutiner for overføring av statlige andeler i prosjekter med ekstern finansiering?

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Det medfører ikke riktighet at de statlige midlene til byggingen av Bybanen ikke er overført til prosjektet. I statsbudsjettet for 2008 var det lagt til grunn at 25 mill. kr av de statlige midlene til Bergensprogrammet skulle gå til utbygging av Bybanen, jf. St.prp. nr. 1 (2007-2008) side 85. Disse midlene er som forutsatt stilt til disposisjon for Bergensprogrammet. Jeg finner følgelig ingen grunn til å gjennomgå rutinene for overføring av statlige andeler i prosjekter med ekstern finansiering.

Jeg antar at omtalen i media som det vises til, er Bergen kommunes kommentarer til at bompengeselskapet i høst ikke var i stand til å stille til disposisjon de midlene Statens vegvesen rekvirerte til bybaneprosjektet. Dette ordnes det nå opp i. Det er altså bompengene og ikke de statlige midlene det har vært en noe forsinket utbetaling av.