Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:490 (2008-2009)
Innlevert: 08.01.2009
Sendt: 08.01.2009
Besvart: 14.01.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): I Glåmdalen den 5.1.09 signaliserer distriktssjefen i Statens vegvesen i Glåmdalen at det vil bli vurdert å sette ned fartsgrensene i 90-sonene på riksvegene i Glåmdalsdistriktene. Avstandene er store og mange pendler over store distanser for bl.a. å finne jobb. Rask kommunikasjon er viktig for verdiskaping. For lave fartsgrenser har kostnader knyttet til seg på samme måte som for høy fart har det.
Vil statsråden ta initiativ til at dette spørsmålet får en bredere vurdering enn en kan få inntrykk av i Glåmdalen?

Begrunnelse

Rask kommunikasjon er viktig for verdiskaping. Når fartsgrenser skal settes er det også viktig at man tar alle hensyn med i betraktningen. Det er potensielt store samfunnskostnader og det kan også føre til manglende forståelse for det øvre fartsnivået som settes, om de systematisk settes lavere enn det som vegens beskaffenhet gir grunnlag for. Det er derfor viktig at en drar med seg alle vurderingene ved endelig fastsettelse av fartsgrenser.
I artikkelen der det signaliseres at alle 90-soner skal bort, sies det samtidig at "et gjennomgangstrekk er at det ligger grove førerfeil til grunn og at vi er hjelpeløse i forhold til de feil som gjøres av førerne i trafikken. Men ellers fordeler dødsfallene i Glåmdalsregionen seg på ulike typer veier, og sprer seg både på alder og kjønn". Ungdom er heller ikke overrepresentert. I artikkelen er det intet som tyder på annet enn at ulykkene er tilfeldig fordelt. Da må en sette spørsmålstegn ved et så klart signal som "Vil ha vekk 90" som er overskriften i artikkelen.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Nullvisjonen innebærer at det legges størst vekt på å unngå de alvorligste trafikkulykkene, ulykker med drepte og hardt skadde. Ulykkessituasjonen i Glåmdalen i de senere årene er preget av at omtrent 75 pst. av disse ulykkene skjer på riksvegene, som er de vegene med størst trafikk. Størsteparten av ulykkene er møteulykker og utforkjøringsulykker. Det er en klar sammenheng mellom alvorlighetsgraden av ulykken og kjørefarten. Dette innebærer at konsekvensen av en møte- eller utforkjøringsulykke på veger med fartsgrense 90 km/t er vesentlig større enn på veger med lavere fart.

Statens vegvesen har en fartsgrensepolicy fra 2005. Utgangspunktet for policyen er å oppnå god framkommelighet med høy sikkerhet, men også at fartsgrensene skal forstås og aksepteres av det store flertall trafikanter. Hovedregelen er at fartsgrense 90 km/t kun benyttes på motorveger og veger med midtrekkverk. I spesielle tilfeller også på tofeltsveger med høy standard og få alvorlige ulykker. Omfanget av 90-strekninger er imidlertid blitt vesentlig redusert i de senere årene. I dag er det fortsatt noen riksvegstrekninger i Statens vegvesen Region øst som har fartsgrense 90 km/t. Dette er strekninger med god standard og liten trafikk og der det skjer lite ulykker.

I Glåmdal distrikt i Hedmark er det i dag 40,5 km veg med fartsgrense 90 km/t. Dette gjelder en strekning på riksveg 2 mellom Kongsvinger og svenskegrensen og tre strekninger på riksveg 20 mellom Kongsvinger og Elverum, med en gjennomsnittlig døgntrafikk over året på henholdsvis 6000 og 3000 kjøretøy. Riksveg 2 har bedre geometrisk standard enn riksveg 20. En eventuell reduksjon av kjørefarten fra 90 til 80 km/t på alle 90-strekningene i Glåmdalen betyr ca tre minutter lengre reisetid. For øvrig er det slik at lastebiler og busser (kjøretøy over 3500 kg) ikke har lov til å kjøre fortere enn 80 km/t.

Som opplyst i St.prp. nr. 1 (2008-2009) har Vegdirektoratet i samarbeid med politiet, satt i gang et arbeid med vurdering av kriteriene for fartsgrensene utenfor tettbygd strøk. Inntil dette arbeidet er gjennomført vil det ikke bli gjennomført større endringer i fartsgrensene utenfor tettbygd strøk. Enkeltstrekninger kan likevel bli vurdert dersom dette ansees nødvendig av trafikksikkerhetsgrunner.

Med bakgrunn i ulykkessituasjonen på den nordligste strekningen på rv. 20 er det fremmet et forslag til Vegdirektoratet om å redusere fartsgrensen fra 90 til 80 km/t på denne strekningen. Det ligger en bred vurdering til grunn for valg av fartsgrense på den enkelte strekning. Vurdering av fartsgrense 90 km/t gjøres i utgangspunktet i regionene med grunnlag i nasjonale retningslinjer, før saken oversendes til Vegdirektoratet som fatter vedtak.

Jeg kan opplyse om at Vegdirektoratet ennå ikke har tatt standpunkt til om den nordligste strekningen på rv 2 skal få redusert fartsgrense fra 90 til 80 km/t.