Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:491 (2008-2009)
Innlevert: 08.01.2009
Sendt: 08.01.2009
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 16.01.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Stadige oppslag i lokalmedia om lyntog, trasévalg og valg av løsning for togforbindelsen til Hamar, tyder på at det er harde tak internt i Regjeringen om samferdselsløsninger fra Minnesund og nordover. Men det er kontinuerlig utbygging av E6 som nå er det helt avgjørende og sentrale spørsmål. NrK melder 7.1. at "E6 forsinkes med et halvt år". Hvis det er riktig er det en skandaløs konsekvens av sommel i Regjeringen.
Mener statsråden fortsatt at E6 fram til Kolomoen skal bygges ut kontinuerlig og uten forsinkelser?

Begrunnelse

Dersom Regjeringen ikke klarer å avgjøre trasévalg og løsninger for E6 nord for Minnesund slik at prosjektet kan bygges ut kontinuerlig, vil prosjektet påføres ekstrakostnader og ferdigstillelsen utsettes. NrK melder et halvt år, men tidligere er det opplyst ett år, dersom det først blir utsettelse. Det er kostbart, og i disse finanskrisetider burde dette være ett av de prosjektene man absolutt ikke skapte usikkerhet omkring framdriften av. Dette er en helt sentral samferdselsåre for mye av Sør-Norge, en hardt ulykkesbelastet strekning og med stor betydning for verdiskaping i store deler av Innlandet og Midt-Norge.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: I forbindelse med arbeidet med St.meld. nr. 24 (2003-2004) om Nasjonal transportplan for 2006-2015 var det forutsatt at utbyggingen av E6 Gardermoen – Kolomoen ble realisert som ett bompengeprosjekt og at et opplegg for finansieringen av hele strekningen skulle forelegges Stortinget samlet. Kunnskap om betydningen av uenigheten om løsninger for E6 og Dovrebanen langs Mjøsa har først blitt tilegnet etter av NTP 2006-2015 ble lagt frem.

På bakgrunn av den uavklarte plansituasjonen langs Mjøsa, oppsto det et behov for revisjon av den framdriftsplanen som var lagt til grunn i NTP 2006-2015. Det har vært en klar målsetting i Samferdselsdepartementets arbeid med prosjektet E6 Gardermoen - Kolomoen å sikre at utbyggingen av de deler av prosjektet hvor tilstrekkelig planavklaring foreligger, og hvor ulykkessituasjonen har vært mest alvorlig, skulle startes opp så raskt som mulig. Dette gjorde det nødvendig å legge opp til en framdrift hvor et finansieringsopplegg for de strekninger hvor planavklaring foreligger fortløpende legges fram for Stortinget for godkjenning. Første del av prosjektet, dvs strekningene Gardermoen – Dal og Skaberud – Kolomoen, er som kjent under bygging, jf. St.prp. nr 87 (2006-2007).

Samferdselsdepartementet forbereder nå neste ledd i utbyggingen, og tar sikte på å legge frem en stortingsproposisjon for utbyggingen og finansieringen av E6 Dal – Minnesund så raskt som mulig.

Samferdselsdepartementet har fremdeles et stort fokus på kontinuitet i utbyggingen av E6 Gardermoen – Kolomoen. En endelig vurdering av grunnlaget for å sikre sammenhengende utbygging må gjøres når planavklaring foreligger. Jeg vil derfor komme tilbake med en nærmere vurdering av videre framdrift i prosjektet i forbindelse med framleggelsen av neste trinn i finansieringsopplegget for E6 Gardermoen – Kolomoen.