Skriftlig spørsmål fra Kåre Fostervold (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:495 (2008-2009)
Innlevert: 08.01.2009
Sendt: 09.01.2009
Besvart: 19.01.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Kåre Fostervold (FrP)

Spørsmål

Kåre Fostervold (FrP): Når kan Norcem Brevik forvente seg en avklaring på spørsmålet om avgift på sin FAB energi, og vil finansministeren vurdere å fjerne avgiften eller endre kriteriene for avgiften hvis Toll- og avgiftsdirektoratets beslutning er at denne type brensel skal avgiftsbelegges?

Begrunnelse

Jeg viser til ditt svar på mitt skriftlige spørsmål av 13. november 2008, der det fremkommer at du ønsker Toll- og avgiftsdirektoratets instilling om avgift på det avfallsbaserte brenselet FAB (Foredlet Avfalls Brensel) forelagt for deg før endelig vedtak fattes.
Norcem i Brevik har fått tilsagn fra hovedkonsernet om å foreta en ytterligere investering ved sitt anlegg på 60 millioner kroner, som vil gå til energieffektiviseringstiltak ved anlegget. Investeringen vil redusere behovet for bruk av kull som energikilde ytterligere.
Denne investeringen vil ikke lønne seg hvis Toll- og avgiftsdirektoratet opprettholder sin instilling om avgift på FAB, og er derfor satt på vent, med de uheldige miljøkonsekvensene dette innebærer.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Som det framkommer av mitt brev 19. november 2008 har Finansdepartementet bedt Toll- og avgiftsdirektoratet om en grundig redegjørelse for saken og at den oversendes departementet for vurdering før endelig vedtak treffes.

Direktoratet opplyser at de er i ferd med å ferdigstille sin redegjørelse. Departementet vil vurdere saken så snart direktoratets redegjørelse foreligger, herunder om det er behov for å endre regelverket. For ordens skyld vil jeg nevne at en eventuell endring av regelverket vil kunne ta noe tid, bl.a. fordi det kan være behov for nærmere utredninger og at eventuelle endringsforslag må sendes på høring.