Skriftlig spørsmål fra Øyvind Halleraker (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:496 (2008-2009)
Innlevert: 08.01.2009
Sendt: 09.01.2009
Besvart: 19.01.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Øyvind Halleraker (H)

Spørsmål

Øyvind Halleraker (H): Vil departementet påse at det blir en fullverdig utredning for norske banestrekninger med hensyn til hastigheter som etablerer seg som "standard" for nye europeiske høyhastighetsbaner i tråd med flertallsmerknad fra komiteen?

Begrunnelse

I Samferdselsdepartementet sitt tildelingsbrev til Jernbaneverket datert 19.12.08, blir det vist til transportkomiteens flertallsmerknad om å få utredet høyhastighetstog etter europeiske høyhastighetsstandard på minst 250 km/t.
Statsråden skriver i sitt brev "at dette må utgreiast nærmare i denne samanheng".Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Regjeringen vil i stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010-2019 legge rammer for utviklingen av jernbanenettet. Som grunnlag for den langsiktige strategien for utbygging av jernbanenettet, er det bl.a. gjort flere analyser om potensialet for utbygging av høyhastighetsbaner i Norge.

Spørsmålet om framtidig hastighetsstandard på det norske jernbanenettet er i tråd med Stortingets merknad vurdert og vil bli nærmere omtalt i forbindelse med stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2010-2019.