Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:497 (2008-2009)
Innlevert: 08.01.2009
Sendt: 09.01.2009
Besvart: 15.01.2009 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Er statsråden enig i at det er et dokumentert behov for sterkere vektlegging av etikk og samfunnsansvar i høyere økonomistudier, og er det aktuelt å ta et initiativ fra statsrådens side overfor høgskole/universitetssektoren for å bidra til at dette skjer?

Begrunnelse

Organisasjonen Framtiden i Våre Hender la i november 2008 fram en undersøkelse av etikkundervisningen ved økonomistudiene på norske høgskoler og universiteter.
Denne undersøkelsen konkluderer med at de fleste av økonomistudentene i Norge har minimalt med etikk i undervisningen, verken som eget, obligatorisk fag eller som del av andre fag. Samtidig er det i økende grad en erkjennelse i samfunnet av at kunnskap og bevissthet om etiske hensyn og samfunnsansvar hos både nåværende og framtidige ledere i bedrifter og offentlig forvaltning er en nødvendig forutsetning for en bærekraftig utvikling. Flere medieprofilerte saker de siste årene som har dreid seg om økonomiske misligheter og korrupsjonsanklager, understreker ytterligere dette behovet.
Rapporten anbefaler at de enkelte utdanningsinstitusjonene må få på plass obligatoriske kurs i etikk og samfunnsansvar på bachelor- og masternivå.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg er kjent med rapporten om etikkundervisningen i økonomiutdanningene ved universitet og høyskoler som organisasjonen Framtiden i Våre hender la frem i november 2008. Som statsråd med ansvar for høyere utdanning og forskning er jeg opptatt av god kvalitet i økonomiutdanningene. Jeg er videre enig med representanten Høybråten i at det er viktig at økonomistudentene får tilstrekkelig faglig kunnskap ril å kunne ivareta etiske hensyn og samfunnsansvar i sin kommende yrkesutøvelse.

Det er imidlertid de høyere utdanningsinstitusjonene som har ansvar for å sikre at økonomiutdanningene holder faglig høy standard og er i tråd med samfunns-utviklingen.

På enkelte områder finnes det i tillegg nasjonale faglige råd under Universitets- og høgskolerådet De har ansvar for å samordne høyere utdanning og forskning innenfor sitt fagområde. Nasjonalt råd for økonomisk- administrativ utdanning er ett av disse.

Nasjonalt råd skal ifølge reglementet"... vurdere behovene for og ta initiativ til nasjonal samordning og utvikling av forskning og undervisning i eksisterende og nye studier for å sikre et felles og tilstrekkelig høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innen sine fagområder.' Nasjonalt råd for økononMsk-administrativ utdanning gjennomgår jevnlig emnebeskrivelsene i rådsmøtene med henblikk på kontinuerlig oppdatering av fagplanene.

Jeg vil ta et initiativ overfor Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning med henvisning til rapporten fra Framtiden i Våre hender og diskusjonen om behovet for sterkere vektlegging av etikk og samfunnsansvar i høyere økonomistudier og be rådet vurdere om det er behov for endringer i studieprogrammene.