Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:500 (2008-2009)
Innlevert: 08.01.2009
Sendt: 09.01.2009
Besvart: 16.01.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Riksantikvaren har midlertidig fredet rundt 190 eiendommer i Levanger sentrum.
Vil statsråden vurdere om huseiere som får sine boliger/eiendommer fredet også får dekt sine merkostnader til vedlikehold?

Begrunnelse

Riksantikvaren har midlertidig fredet rundt 190 eiendommer i Levanger sentrum. Grunnlaget for at Riksantikvaren nå vedtar midlertidig kulturmiljøfredning, er at bevaringsplanen for Levanger sentrum har vist seg å ikke gi bygningene tilstrekkelig vern. Levanger var det eneste tettstedet i fylket som unngikk omfattende bombing under krigen og intensjonen med bevaringsplanen var å bevare det særpregete bygningsmiljøet i Levanger sentrum. Riksantikvaren viser blant annet til at det samlede kulturmiljøet i Levanger sentrum er viktig å holde intakt.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Jeg viser til brev 09.01.09 med spørsmål om eiere av fredede hus får dekket sine merkostnader til vedlikehold. Spørsmålet er reist på bakgrunn av den midlertidige fredningen av sentrumsbebyggelsen i Levanger. Riksantikvaren vil sette i gang kulturmiljøfredning av denne bydelen.

Det er eieren som har hovedansvaret for vedlikehold av fredete bygninger, slik at de ikke forfaller. Vanlig vedlikehold kan utføres uten å komme i konflikt med fredningen, og gir da heller ikke merkostnader som følge av denne. Innebærer vedlikeholdet derimot endringer eller inngrep, må arbeidene først godkjennes av Riksantikvaren. Der godkjenning blir gitt, setter Riksantikvaren gjerne vilkår for utførelsen av arbeidene, for eksempel med krav om at tidstypiske materialer eller farger blir brukt. Hvis disse vilkårene fører til at arbeidet fordyres, skal staten dekke utgiftsøkningen helt eller delvis. Det er Riksantikvaren som avgjør hvor mye som skal dekkes. Riksantikvaren prioriterer arbeider som stanser og hindrer ytterligere forfall, midlertidig sikring av fredete byggverk som allerede er i forfall og tiltak som sikrer byggverk det finnes få av.

Riksantikvaren forvalter også en tilskuddsordning for vanlig vedlikehold av fredete bygninger. Da er det blant annet kulturminnets verdi og eierens økonomiske evne, som påvirker om Riksantikvaren gir tilskudd.

Regjeringen har fulgt opp St.meld. nr. 16 (2004-2005) Leve med kulturminner, blant annet ved å øke tilskuddsmidlene til fredete og verneverdige kulturminner betydelig. I tillegg kan det søkes om tilskudd fra Norsk kulturminnefond. Fondskapitalen har hatt en jevn økning de senere år, og midlene til utdeling har økt tilsvarende. I 2009 er avkastningen som skal deles ut 43 millioner kroner. Det forutsettes at fondet over tid bruker en tredjedel av midlene på fredete kulturminner.

Det gjeldende regelverket innenfor kulturminneforvaltningen åpner for økonomisk støtte til eiere av fredete byggverk. Vi arbeider videre for å gi gode økonomiske rammer for disse tilskuddsordningene. Hvorvidt huseierne i Levanger sentrums trehusbebyggelse får tilskudd som følge av en eventuell kulturmiljøfredning, vil avhenge av hvilket restriksjonsnivå som vil ligge i fredningsvedtaket. Etter min vurdering inneholder den planlagte kulturmiljøfredingen i Levanger ikke elementer som i seg selv gir grunnlag for innføring av nye økonomiske virkemidler.