Skriftlig spørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:501 (2008-2009)
Innlevert: 08.01.2009
Sendt: 09.01.2009
Besvart: 23.01.2009 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): Hvor mange ferdig utstyrte og trente soldater for innsats i utlandet (f.eks. i Afghanistan, Kongo, Afrikas Horn og Gaza) kan Forsvaret klare å stille med innen en henholdsvis 6 og 12 måneders tidshorisont - hvis det skulle komme et pålegg fra Regjeringen om å bidra med så mange soldater som mulig innenfor gjeldende budsjett og utover de som allerede i dag er engasjert i utenlandstjeneste?

Begrunnelse

Det forventes i tiden som kommer et betydelig press mot Forsvarets ressurser med hensyn til å sette inn norske soldater i tjeneste i konfliktområder forskjellige steder i verden. Herunder kan blant annet nevnes Afghanistan, Kongo, Afrikas Horn og Gaza. Svaret fra forsvarsministeren har flere ganger vært at Forsvaret ikke har kapasitet til å sette inn flere soldater enn de som allerede er engasjert i utenlandstjeneste. Samtidig åpnes det for at kapasiteten på sikt kan økes noe.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 9. januar 2009 med spørsmål fra stortingsrepresentant Anne Margrethe Larsen vedrørende antall ferdig trente og utstyrte soldater Forsvaret kan klare å stille for innsats i utlandet. Jeg viser også til Forsvarsdepartementets foreløpige svar av 15. januar 2009.

Norge har for tiden over 600 soldater i internasjonale militære operasjoner, hvorav om lag 550 tjenestegjør i Afghanistan. Samtidig forbereder regjeringen nå å sende et norsk feltsykehus på inntil 150 personell til Tsjad fra våren 2009. Videre stiller regjeringen seg positiv til å delta med en fregatt i en maritim operasjon mot piratvirksomhet utenfor Somalia fra høsten 2009, men dette vil bli avklart først noe senere.

Jeg er nettopp kommet tilbake fra Kongo, og situasjonen der er svært vanskelig. Regjeringen vil, basert på aktuelle styrkebehov, vurdere mulighetene for norsk deltagelse i FN-operasjonen i Kongo, og vi er i dialog med FN om dette.

Norsk deltagelse i internasjonale militære operasjoner og flernasjonale beredskapsstyrker må alltid vurderes ut fra tilgjengelige norske styrker, belastning og sikkerhet for vårt personell, behovet for å ivareta Forsvarets oppgaver i Norge og i nordområdene og etterspurte behov i internasjonale militære operasjoner. Dette innebærer at kun en begrenset del av Forsvarets samlede kapasiteter til enhver tid er tilgjengelig for deltagelse i internasjonale militære operasjoner. Behovet for styrkebidrag til nye eller pågående operasjoner har de siste årene vært stigende, og etterspørselen er alltid større enn vår evne til å bidra. Regjeringen vil derfor alltid måtte prioritere innenfor de totale ressursrammer vi har til rådighet.

Stortinget har, gjennom behandlingen av Innst. S. nr. 318 (2007–2008), jfr. St. prp. nr 48 (2007-2008), gitt sin tilslutning til regjeringens tilrådning for den videre utvikling av Forsvaret i perioden 2009-2012, herunder ambisjonene i forhold til deltagelse i utenlandsoperasjoner. Ambisjonen er å kunne stille substansielle bidrag i inntil tre operasjoner eller geografisk atskilte operasjonsområder, som krever egen ledelses- og støttekapasitet. Utover dette vil det i tillegg være mulig å stille stabsoffiserer og observatører til andre operasjoner eller operasjonsområder når understøttelse ivaretas av andre nasjoner eller i en annen ramme.

Evnen til understøttelse på ulike geografiske steder er en begrensende faktor som må vurderes nøye i forbindelse med eventuell deltagelse i nye operasjoner. Slik understøttelse krever spesialisert fagpersonell, som de siste årene er blitt utsatt for stor slitasje. Regjeringen har derfor iverksatt tiltak for å styrke rekruttering og utdanningen av slikt personell innen utsatte kapasitetsområder, men dette vil ta tid.

Forsvaret kan normalt klargjøre eksisterende avdelinger for deltagelse i nye utenlands-operasjoner i løpet av 6 måneder dersom de ikke krever større kapasitetsmessige tilpasninger. Styrkebidrag som ikke finnes i Forsvarets styrkestruktur er derimot utfordrende og tidkrevende å stille. Å etablere slike spesialiserte styrkebidrag krever normalt minimum 12 måneders oppsetningstid. Alle forsvarsgrener kan stille mindre bidrag til internasjonale operasjoner utover dagens nivå innenfor en 12 måneders tidshorisont, avhengig av hvilke kapasiteter som blir etterspurt og av at nødvendige understøttelseskapasiteter er tilgjengelige. En rekke faktorer må vurderes før en beslutning om deltagelse med styrkebidrag kan fattes. Det er derfor ikke mulig å angi eksakt hvor mange soldater Norge vil kunne bidra med utover nåværende forpliktelser.

Ved etablering av operasjoner som ikke var lagt til grunn ved vedtak av angjeldende års budsjett, har Stortinget etter forslag fra regjeringen flere ganger bevilget ekstra midler for å dekke disse.

Norge er en betydelig bidragsyter til internasjonale militære operasjoner. Våre styrker gjør en meget god jobb, holder høy kvalitet og fyller viktige og etterspurte kapasiteter. Regjeringen vil kontinuerlig vurdere muligheten til å stille bidrag der det er behov.