Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:502 (2008-2009)
Innlevert: 09.01.2009
Sendt: 09.01.2009
Besvart: 19.01.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Vil statsråden endre dagens regelverk for rekruttering av ufaglærte arbeidstakere slik at også nordnorsk næringsliv kan klare å rekruttere nødvendig arbeidskraft?

Begrunnelse

Jeg er blitt gjort kjent med at det i praksis er umulig å ansette ufaglært, men motivert og stabil arbeidskraft fra Russland til blant annet fiskeindustrien i Finnmark på grunn av dagens regelverk. I prosessen med å få russisk ufaglært arbeidskraft til Norge kreves det en uttalelse fra det lokale Nav-kontor. Selv om det ved Navs kontor ikke har vært ledig arbeidskraft, vil de ikke anbefale noen søknader så lenge det finnes ledig ufaglært arbeidskraft i Norge, EØS eller EFTA. Regelen om at tillatelsen kun kan gis hvis Nav bekrefter at det ikke finnes innenlands arbeidskraft eller arbeidskraft fra EØS- eller EFTA-området, synes å tolkes så vidt rigid i dag at det i praksis ikke er mulig for nordnorsk næringsliv å rekruttere russiske arbeidstakere.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: I Regjeringens nordområdestrategi er det et mål å legge til rette for vekst og utvikling i nordområdene. Økt samarbeid over den norsk-russiske grensen og økt arbeidskraftsmobilitet vil bidra til å fremme dette målet.

I St.meld. nr. 18 (2007-2008) Arbeidsinnvandring foreslo derfor Regjeringen å utvide muligheten for russere fra Barentsregionen uten dokumentert kompetanse til å kunne arbeide i alle næringer i de tre nordligste fylkene. Det ble lagt til grunn at lønns- og arbeidsvilkår ikke må være dårligere enn etter gjeldende tariffavtale, regulativ eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke, at dette fortsatt skulle være en midlertidig tillatelse på inntil to år som gjelder for arbeid i Nord-Norge. Det ble videre lagt til grunn at kravet om en arbeidsmarkedsmessig vurdering fra Arbeids- og velferdsetaten skulle opprettholdes.

Departementet er kjent med at det da kan være vanskeligere å få denne type tillatelse på grunn av at det finnes tilgjengelig arbeidskraft i Norge, men har likevel vurdert som nødvendig å fastholde en slik arbeidskraftsmessig vurdering fra land utenfor det felles europeiske arbeidsmarkedet (EØS). Arbeids- og velferdsetaten foretar også en tilsvarende arbeidskraftsmessig vurdering overfor andre grupper som bl.a. sesongarbeidere utenfor kvoten for landbruket. Innenfor denne vurderingen vil det også være legitimt å ta hensyn til bl.a. økt ledighet og den tilgang det kan gi på lokal arbeidskraft.

I forbindelse med behandlingen av stortingsmeldingen, jf. Innst. S. nr. 292 (2007-2008) kom det ingen merknader til Regjeringens forslag om å utvide muligheten for ufaglærte russere til å kunne arbeide i de tre nordligste fylkene.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har i samsvar med forslaget i St.meld. nr. 18 (2007-2008) bedt Utlendingsdirektoratet om å endre praksis slik at det fra 1. desember 2008 kan rekrutteres ufaglært arbeidskraft fra Russland til alle næringer i de tre nordligste fylkene. Russiske borgere fra Barentsregionen kan dermed få tillatelse til å arbeide i virksomhet som har behov for ufaglært arbeidskraft som midlertidig ikke kan dekkes innenlands eller fra EØS/ EFTA-området. Tidligere gjaldt denne muligheten bare fiskeindustrien i Finnmark, Troms og Nordland. Arbeidstillatelsen kan gis for inntil to år og gir ikke grunnlag for varig opphold eller familiegjenforening. Det kan gis ny tillatelse etter samme bestemmelse etter ett års opphold utenfor Norge. Arbeids- og velferdsetaten foretar en arbeidsmarkedsmessig vurdering som grunnlag for utlendingsmyndighetenes behandling av hver søknad.