Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:504 (2008-2009)
Innlevert: 09.01.2009
Sendt: 09.01.2009
Besvart: 19.01.2009 av kultur- og kirkeminister Trond Giske

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): I år er det 150 år siden Knut Hamsun ble født. Nasjonalbiblioteket er satt til å lede det nasjonale jubileumsprosjektet "Hamsun 2009". Selv om vi nå er inne i jubileumsåret ser det ut til at vår suverent mest leste og internasjonalt kjente forfatter Knut Hamsun vil få en markering svært mye mindre og beskjedent enn hva tilfellet har vært for andre jubileumsmarkeringer av kjente historiske norske kunstnere.
Hva vil statsråden foreta seg for at "Hamsun 2009" får den oppmerksomhet og omfang som Hamsuns forfatterskap fortjener?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Kultur- og kirkedepartementet ønsker at 150-årsjubileet for Knut Hamsuns fødsel skal markeres på en måte som synliggjør Hamsuns nasjonale og internasjonale anerkjennelse som dikter. Knut Hamsun har en viktig rolle i norsk kulturhistorie og er, som representanten påpeker, en av våre mest leste og internasjonalt kjente forfattere. Å ta vare på interessen for Hamsuns diktning og påse at arven etter ham forvaltes og formidles på best mulig måte er en viktig oppgave.

Kultur- og kirkedepartementet vil gi til sammen 32 mill. kroner til bygging av Hamsunsenteret på Hamarøy, som skal åpne 4. august 2009. Hamsunsenteret vil formidle til publikum Knut Hamsuns liv og forfatterskap. Virksomheten vil derfor utgjøre en viktig del av 150-årsjubileet. Salten Museum skal ha ansvaret for den museumsfaglige driften av Hamsunsenteret og i 2009 er det statlige driftstilskuddet til museet derfor økt med nærmere 1,9 mill. kroner.

Departementet har dessuten bevilget 7 mill. kroner til Nasjonalbiblioteket til gjennomføring av forfatterjubileer i 2009. Hamsun-jubileet vil i inneværende år legge beslag på det meste av disse midlene. Det ble også bevilget midler i 2007 og 2008 til forberedelse av jubileet. Det er lagt til grunn som en fast ordning at Nasjonalbiblioteket koordinerer nasjonale markeringer ved forfatterjubileer på vegne av staten. For Hamsun-jubileet har Nasjonalbiblioteket etablert et prosjektforum bestående av relevante aktører.

Den offisielle markeringen vil dreies omkring fire store nasjonale jubileumsarrangement, ett i Oslo og ett i hver av de tre Hamsun-kommunene. Disse arrangementene skjer i samarbeid med Riksteatret som er kunstnerisk ansvarlig. I tilknytning til disse fire store jubileumssatsningene vil det være en rekke Hamsun-arrangementer i alle de tre Hamsun-kommunene. I tillegg er det tatt initiativ til forskningseminarer i regi av universitetene, og det blir store utstillinger og arrangementer bl.a. i Nasjonalbiblioteket. Utenriksdepartementet sender ut informasjon og digital utstilling til sine ambassader og det er konkrete samarbeid om flere arrangement i utlandet.

Som et viktig ledd i koordineringen av jubileet har Nasjonalbiblioteket etablert Hamsun-nettstedet www.hamsun.no. Det kommer stadig inn informasjon om arrangementer og tiltak som presenteres på nettstedet. Basert på den oversikten Nasjonalbiblioteket har i dag om arrangementer som er under planlegging, ser det ut til å være et stort engasjement for jubileet. Herunder kan blant annet nevnes: en rekke teateroppsetninger i og utenfor institusjonsteatrene, opera, dukkeforestilling, seminar og foredrag, vandringer, utstillinger, utgivelser, opplesninger etc. Det er også klart at Norges bank vil gi ut minnemynt og at Posten gir ut frimerke. Den totale summen for satsing på Hamsun i 2009 fra statlig og kommunalt hold vil ikke være kjent før året er omme, men det er etter min mening lagt meget godt til rette for en god jubileumsmarkering.