Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:513 (2008-2009)
Innlevert: 12.01.2009
Sendt: 13.01.2009
Besvart: 19.01.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): I forbindelse med resultatet av justeringsforhandlingene knyttet til jordbruksavtalen fremkommer det at partene i jordbruksforhandlingene står sammen om å legge press på markedsaktørene for mineralgjødsel for å få prisene raskt ned til et rimelig nivå.
Hvilke tiltak vil statsråden gjennomføre for å styrke konkurransen når det gjelder mineralgjødsel og sikre bredere valgmuligheter for norske bønder?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Mineralgjødsel er frihandelsvare hvor Yara er en av de største aktørene internasjonalt, og dominerende i Norden, normalt med over 90 prosent markedsandel i Norge. Etter den ekstraordinære prisveksten på mineralgjødsel som bl.a. fulgte av den internasjonale matkrisa, tilsier utviklingen internasjonalt at også gjødselprisene skal ned igjen.

Jeg har understreket at konkurransepolitikken ikke tilligger mitt ansvarsområde. Formålet med mitt utspill var å øke oppmerksomheten om saken og oppfordre Yara, som den dominerende aktøren de er, å ta samfunnsansvar og redusere prisene raskt, med grunnlag i sakens fundamentale fakta. Jordbruksavtalepartene støttet mitt utspill. I referat fra forhandlingsmøtet i justeringsforhandlingene 19.12.08 heter det:

”Partene viser videre til uttalelser fra landbruks- og matminister Lars Peder Brekk av 18. desember om at Yara må sette prisene på gjødsel ned. Dette er nødvendig for at gjødselomsetningen skal komme raskt i gang igjen, og for at bøndene får kjøpt gjødsel til et akseptabelt prisnivå. Partene viser videre til at landbruks- og matministeren etter møte med Yara 19.12.2008 fastholder at det er helt nødvendig med lavere gjødselpriser straks. Avtalepartene støtter denne oppfordringen.”

Dette er fulgt opp og gjentatt i sluttprotokollen fra forhandlingsmøte 9.1.2009.

Det er markedsaktørene selv som forhandler gjødselprisene. Jeg mener likevel at press på aktørene og saklig informasjon og oppmerksomhet om markedsforholdene er i seg selv et bidrag til mer effektiv konkurranse, bl.a. ved at kjøperne vurderer alternative tilbydere.