Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:514 (2008-2009)
Innlevert: 12.01.2009
Sendt: 13.01.2009
Besvart: 19.01.2009 av justisminister Knut Storberget

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I etterkant av de alvorlige episodene i Oslo de siste dager, hvor hovedfokuset har vært støtte til palestinere, vil statsråden åpne opp for at politiet skal få adgang til å benytte vannkanon for å spre demonstranter og slik ivareta den allmenne sikkerhet bedre?

Begrunnelse

De siste dager har vist en ny type demonstrasjoner her i landet. Bruk av molotov-cocktail, raketter og brustein er heldigvis noe vi har vært forskånet fra. Under støttemarkeringer for palestinere har man tatt i bruk slike virkemidler for å ramme de som har en annen mening.
I Innst. S. nr. 237 (2001-2002) foreslo undertegnede og A. Kvakkestad at det skulle åpnes opp for bruk av vannkanon, noe den daværende justiskomité sa nei til. Det ble bl.a. uttalt fra flertallet:

"Dette flertall, alle unntatt FrP, vil også påpeke at fjernsynsbilder som kringkastes verden rundt med bruk av vannkanon i Oslos gater, gir omverden assosiasjoner til helt andre typer politiske regimer enn hva Norge fortjener."

Jeg går ut fra at statsråden har tatt inn over seg hva slags gateslagsmål vi har hatt den siste tiden i Oslo, og at disse fremstår som klare angrep på ytringsfriheten. Jeg håper derfor statsråden vil gjøre en ny vurdering av å gi politiet en slik mulighet.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Tidligere ble politiet satt opp i sperrekjeder med skjold og køller, samt at hunder og hester ble benyttet aktivt i samspill med innsatstropper. Denne aksjonsformen ble benyttet av politiet gjennom flere tiår, og førte til mange skader både på polititjenestepersoner, hester , hunder og demonstranter.

Oslo politidistrikt innførte imidlertid i 2005 ”mobilt innsatskonsept” (forkortes MIK) for å bekjempe voldelige demonstrasjoner og opptøyer, og motvirke skadeverk. Konseptet er etter mønster fra dansk politi, som igjen har hentet dette fra nederlandsk politi. Svensk politi innførte etter de store voldelige demonstrasjoner i forbindelse med EU toppmøtet i Gøteborg i 2001 et tilsvarende konsept. Skandinavisk politi har derfor nå tilnærmet likt konsept for å bekjempe voldelige demonstrasjoner.

Grunnprinsippet i MIK er at tjenestepersoner ikke lenger skal stå i skjoldborg og være mål for gjenstander som kastes mot politiet. Egnede kjøretøy benyttes i førstelinjen i forskjellige formasjoner, hvor mannskaper er i beredskap ved eller i kjøretøyene. Det legges stor vekt på dialog med arrangørene i forkant av demonstrasjoner eller arrangementer. For å ha et godt samspill gjennom hele avviklingen, og for å ansvarliggjøre arrangørene av demonstrasjonen/arrangementet. Hensikten er å redusere risikoen for konfrontasjoner mellom demonstranter og politi, og å unngå skader på begge parter. Erfaringene så langt er gode. Enkelte europeiske politikorps anvender vannkanoner. Politidirektoratet opplyser at erfaringer med bruk av mobile vannkanoner er at man ikke får en bedre kontroll med en voldelig demonstrasjon enn ved bruk av andre virkemidler som f.eks. tåregass.

Politidirektoratet har med bakgrunn i de nylige demonstrasjonene i Oslo, igangsatt en evaluering av politiets gjennomføring av politioperasjonen. Evalueringen vil omfatte bruk av dagens tilgjengelige virkemidler og vurdere om det er behov for å innføre andre.