Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:515 (2008-2009)
Innlevert: 12.01.2009
Sendt: 13.01.2009
Besvart: 22.01.2009 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk har i forbindelse med justeringsforhandlingene i jordbruksavtalen påstått at gjødselsprodusenten Yara utnytter sin markedsmakt på en uakseptabel måte.
Vil Regjeringen undersøke om Brekk har grunnlag for disse alvorlige påstandene og be Konkurransetilsynet om å undersøke gjødselsmarkedet nærmere og eventuelt gripe inn mot et angivelig markedsmisbruk som rammer norske bønder?

Begrunnelse

Brekk uttalte ifølge Nationen 19. desember blant annet: "Prisen på kunstgjødsel er for høy. Yara utnytter sin markedsdominans på en uakseptabel måte. Jeg forventer en rask prisnedgang fra Yara, så bøndene kan handle gjødsel til fornuftig pris og få den levert i tide til våronna."

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Prisene på kunstgjødsel har økt dramatisk i Norge og andre land som følge av bl.a. sterk råvareprisstigning siste år. Råvareprisene falt tilbake når finanskrisen for alvor gjorde seg gjeldene. Prisøkningen har skapt forståelig ergrelse hos dem som bruker kunstgjødsel. Prisstigningen på kunstgjødsel og kraftfôr har utløst justeringsklausuler i jordbruksavtalen, og det er gjennomført en runde med ekstraordinære jordbruksforhandlinger.

Bakgrunnen for spørsmålet fra representanten Torbjørn Hansen kan oppfattes å være at landbruksministeren har brukt begreper, som også brukes i konkurranserettslig sammenheng, for å gi uttrykk for misnøye med prisutviklingen for kunstgjødsel. Denne misnøyen deles av mange og avspeiles også i protokoll fra de siste justeringsforhandlingene mellom staten og jordbruket hvor det heter:

”Prisnivået for mineralgjødsel er i dag over det som er akseptabelt ut fra utviklingen internasjonalt og kostnadene i norsk matproduksjon. Det er derfor viktig å legge et press på markedsaktørene for mineralgjødsel, slik at prisene kan bringes ned til et rimelig nivå, og med virkning for 2009. Partene finner det derfor ikke riktig å kompensere fullt ut nå.”

Spørsmålet tar opp om Konkurransetilsynet bør instrueres særskilt om å se nærmere på markedet for kunstgjødsel og eventuelt gripe inn mot markedsmisbruk.

Konkurransetilsynet har som sin viktigste oppgave å påse at konkurransereglene overholdes og å bringe overtredelser av forbudsbestemmelsene i konkurranseloven til opphør. Forbudene omfatter utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling og konkurranseskadelig samarbeid mellom foretak. Som ledd i dette arbeidet følger tilsynet med i markedene og samarbeider med konkurransetilsynene i andre land for om mulig å avdekke og forhindre overtredelser. Denne oppgaven følger av konkurranseloven selv og av de årlige instrukser som følger Stortingets bevilgninger til tilsynets arbeid. I forbindelse med spørsmålet fra stortingsrepresentant Torbjørn Hansen har departementet tatt kontakt med Konkurransetilsynet og fått bekreftet at tilsynet følger med i kunstgjødselmarkedet og gjør det som er nødvendig ut fra den til en hver tid foreliggende informasjon. Jeg ser derfor ikke noe spesielt behov for å instruere tilsynet særskilt om å gjennomføre undersøkelser av dette markedet. Det har til nå ikke kommet henvendelser til Konkurransetilsynet med utgangspunkt i forholdene i kunstgjødselmarkedet.

Om de konkurranserettslige forhold i kunstgjødselmarkedet kan det opplyses at EU-kommisjonen i september 2007, ved behandling av fusjonssak M.4730 Yara/Kemira GrowHow, kom til at det relevante, geografiske markedet for kunstgjødsel omfattet i det minste hele EØS-området. De markedsandeler i dette markedet som fulgte av fusjonen, var ikke større enn at EU-kommisjonen fant at det ikke forelå viktige innvendinger mot fusjonen. Dette kan peke i retning av at Yara ikke har en dominerende stilling i det relevante, geografiske markedet for kunstgjødsel, og at en eventuell annen konklusjon ville måtte bero på ny informasjon i forhold til den som kom fram i nevnte fusjonssak.