Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Hansen (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:516 (2008-2009)
Innlevert: 12.01.2009
Sendt: 13.01.2009
Besvart: 19.01.2009 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Torbjørn Hansen (H)

Spørsmål

Torbjørn Hansen (H): I forbindelse med bygging av vannkraftverk i Himachal Pradesh i India, hvor statseide SN Power er deleier, er det frem til nå omkommet 12 arbeidstakere i ulike uhell og ulykker på og rundt anlegget. Prosjektet er over lang tid sterkt kritisert for mangelfull standard når det gjelder elementære arbeidsmiljøforhold.
Hva gjør Regjeringen for å bedre arbeidsvilkårene på dette anlegget, og hvilke erfaringer og lærdommer trekker man av denne saken i forhold til tilsvarende statsfinansierte prosjekter i fremtiden?

Begrunnelse

Det vises til en rekke oppslag i blant annet Aftenposten, senest 9. januar 2009.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: På bakgrunn av at Statkraft har en eierandel på 60 prosent i SN Power, er mitt svar utarbeidet i samråd med nærings- og handelsministeren.

Regjeringen forventer at selskapene staten er eier i opererer med høye etiske standarder og er seg bevisst sitt ansvar og påvirkning. Dette er tydelig nedfelt i Eierskapsmeldingen (St.meld. nr. 13 (2006-2007) og Regjeringens eierpolitikk.

Statkraft og Norfund er selskaper som skal drives på forretningsmessig grunnlag og det er styrene i selskapet som har ansvar for driften av selskapene, herunder arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Når det gjelder utviklingsprosjektet i India, er det prosjekteierne IFC (en del av Verdensbank-gruppen, 12%), SN Power (43 %), og den indiske aksjonæren Bilwhara Company (45 %) som sitter med kontrollen i prosjektselskapet Allain Duhangan.

Når det gjelder dødsfallene knyttet til SN Powers prosjekt i India, har Utenriksdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet vært i dialog med og mottatt informasjon fra Norfund og Statkraft om arbeidsforholdene ved prosjektet og iverksetting av tiltak for å bedre disse. Jeg legger til grunn at disse tiltakene følges opp av SN Power videre for å forbedre arbeidsforholdene ved prosjektet.

Da SN Power gikk inn på eiersiden i Allain Duhangan i 2004, stilte man som vilkår i aksjonæravtalen at prosjektet skulle holde internasjonal standard med hensyn til HMS, arbeidstakerforhold, prosjektgjennomføring og integritet. Norfund og Statkraft har overfor departementene gitt uttrykk for at selskapet jobber intensivt og systematisk for å forbedre disse områdene. SN Power har som eier øvet press gjennom representasjon i prosjektselskapets styre og gjennom å utføre regelmessige revisjoner. SN Power har videre foretatt HMS-revisjoner av prosjektet som har avdekket betydelige mangler, og som har resultert i konkrete krav om forbedringer. SN Power har videre gjennom sitt direkte engasjement, sørget for at skadede og etterlatte etter ulykker har fått oppfølgning og rettmessig kompensasjon. SN Power har også fått aksept for et sterkere engasjement i ledelsen og gjennomføringen av prosjektet.

SN Power har siden starten av prosjektet rapportert om dødsulykkene i sine årsrapporter. Selskapet har formidlet de utfordringene som gjør seg gjeldende, hvilke tiltak som er iverksatt og den lærdom som er trukket av disse erfaringene. SN Power og dets styre har vurdert sitt engasjement i prosjektet, og mener at gjennom å være aktivt tilstede bidrar selskapet til å høyne HMS-kunnskap og -tiltak i India, til tross for de begrensninger som ligger i det å være en minoritetsaksjonær. Jeg har tiltro til at dette er en riktig vurdering av de langsiktige virkninger av et slikt engasjement. Samtidig forventer jeg umiddelbare resultater i forhold til de konkrete omstendighetene som er påvist ved dette prosjektet, og som har ledet til en rekke tragiske dødsfall.

Investeringer i utviklingsland er ikke bare et viktig bidrag til økonomisk utvikling, det gir også muligheter til kompetanseoverføring. Regjeringen er positiv til at også statseide selskaper investerer i utviklingsland, og at de gjennom dette bidrar til kompetanseoverføring og bedring av standarder når det gjelder helse, miljø og sikkerhet.