Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:523 (2008-2009)
Innlevert: 14.01.2009
Sendt: 15.01.2009
Besvart: 22.01.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Hvordan vil statsråden sikre at opplæringsloven følges?

Begrunnelse

I 2008 ble det forskriftsfestet en plikt for skoleeier til å gi elever på ungdomstrinnet og på skoler med både barne- og ungdomstrinn, frukt og grønt i løpet av skoledagen, og dette er også hjemlet i opplæringslovens §13-5. Imidlertid viser det seg i forbindelse med de vedtatte budsjettene i mange kommuner, at skoleeier prioriterer bort frukt og grønt til fordel for blant annet lærertetthet og tilpasset opplæring. Som eksempel kan nevnes Brønnøy kommune, Grimstad kommune og Bærum kommune som alle har tatt bort støtten til skolefrukt, til tross for at Regjeringen har bevilget midler til dette. Det virker imidlertid som om Kunnskapsdepartementet mangler sanksjonsmuligheter i forhold til kommuner som bryter opplæringsloven, og flere av lokalpolitikerne i disse kommunene mener det er en del av den kommunale handlefriheten å kunne disponere midlene slik de finner det best.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Plikt til å ha en ordning med gratis frukt og grønnsaker er lovfestet i opplæringsloven § 13-5. Ansvaret for ordningen og omfanget av plikten er videre presisert i forskrift til opplæringsloven § 18-2. Det er ikke tvil om at landets kommuner er forpliktet til å gi elever ved ungdomsskoler og kombinerte skoler gratis frukt og grønnsaker. Det er Fylkesmannen som fører tilsyn med at lovbestemmelsen overholdes.

Kommunene er kompensert for plikten ved at i underkant av 210 millioner kroner ble lagt inn i rammetilskuddet til kommunene i 2008. I utregningen av kostnadene ble det tatt høyde for at det er administrative kostnader knyttet til ordningen. Også denne siden av ordningen er det derfor gitt kompensasjon for.

Jeg forutsetter at landets kommuner forholder seg til lovverket, og følger opp plikten som de er pålagt med hjemmel i opplæringsloven. Jeg vil kontakte aktuelle fylkesmenn og be dem følge opp med veiledning og nødvendig tilsyn overfor de kommunene som representanten Anundsen viser til i sitt spørsmål. Kommuner som ikke oppfyller sin lovfestede plikt til å ha en ordning med gratis frukt og grønnsaker vil få pålegg om å rette på forholdene.