Skriftlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:526 (2008-2009)
Innlevert: 15.01.2009
Sendt: 15.01.2009
Besvart: 23.01.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Undertegnede viser til følgende i St.prp. nr. 1 (2008-2009) der følgende er å lese: "Det vises til omtale under kap. 732, post 76, der det foreslås at legemiddelgrupepn TNF-hemmere og legemidler ved behandling av multippel sklerose omfattes av ISF-ordningen." I helsedirektoratetes regelbok for ISF-finansiering i 2009, kommer det frem at det kun er legemidler som gis hjemme som skal inkluderes i ordningen.
Kan statsråden gjøre rede for om Tysabri og andre lignende legemidler blir omfattet av ISF-ordningen?

Begrunnelse

Undertegnede viser til følgende i St.prp. nr. 1 (2008-2009) der følgende er å lese:

"Det vises til omtale under kap. 732, post 76, der det foreslås at legemiddelgrupepn TNF-hemmere og legemidler ved behandling av multippel sklerose omfattes av ISF-ordningen."

I helsedirektoratetes regelbok for ISF-finansiering i 2009, kommer det frem at det kun er legemidler som gis hjemme som skal inkluderes i ordningen.
Videre står følgende å lese i proposisjonen: "[...] de aktuelle legemidlene gjelder behandling mot bl a multippel sklerose, revmatiske sykdommer, inflammatoriske tarmsykdom og psoriasis. Et fellestrekk for legemidlene er at de er kostbare og at det eksisterer medikamentelle terapialtenativerr som forutsetter innleggelse eller poliklinisk behandling i sykehus. Det foreslås at ISF-ordningen utvikles slik at helsehjelp i form av behandling med de aktuelle legemidlene omfattes. Dette gjøres hovedsakelig for å redusere potensiell vridningseffekt i retning av de alternative behandlingsformene som krever oppmøte i sykehus og som er omfattet av ISF-ordningen."

Undertegnede ber derfor om statsrådens redegjørelse knyttet til disse punktene, og hva det har å si for legemidler som Tysabri.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: De regionale helseforetakene har i de senere årene overtatt finansieringsansvaret for enkelte typer medikamentell behandling som pasienten administrerer selv i eget hjem, men der behandling og oppfølgingsansvar ligger hos spesialisthelsetjenesten. De aktuelle legemidlene gjelder behandling mot bl.a. multippel sklerose, revmatiske sykdommer, inflammatoriske tarmsykdom og psoriasis. Et fellestrekk for legemidlene er at de er kostbare og at det eksisterer medikamentelle terapialternativer som forutsetter innleggelse eller poliklinisk behandling i sykehus.

I 2009 er den innsatsstyrte finansieringen endret slik at også helsehjelp i form av behandling med de aktuelle legemidlene omfattes. Dette gjøres hovedsakelig for å redusere potensiell vridningseffekt i retning av de alternative behandlingsformene som krever oppmøte i sykehus og som er omfattet av ISF-ordningen. Med den foreslåtte omleggingen vil medikamentell behandling med selvadministrerte legemidler gi DRG-poeng på lik linje med alternativ (legemiddel-)behandling på sykehus, for eksempel behandling med Tysabri.

Budsjettet for 2009 legger til rette for at sykehusene kan øke pasientbehandlingen med 1,5 pst. på nasjonalt nivå fra 2008 til 2009. Dette skal også komme pasienter med multippel sklerose til gode.