Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:528 (2008-2009)
Innlevert: 15.01.2009
Sendt: 15.01.2009
Besvart: 27.01.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Tillatt totalvekt og vogntoglengde er et viktig tema for et konkurranseutsatt næringsliv. Spesielt i grensestrøkene mot Sverige har dette hatt fokus og det har en tid vært et meget begrenset forsøk med lengre vogntog. For totalvekt er det enkelte flaskehalser som stopper muligheten for økt totalvekt. Et næringsliv i krise ser etter kostnadsreduksjoner og muligheter for å bedre konkurranseevnen.
Vil statsråden sørge for at både vogntoglengde og mulighetene for økt totalvekt blir vurdert i tilknytning til krisepakka?

Begrunnelse

Flaskehalsene og begrensningene for både vogntoglengde og totalvekt er utredet. Dette er derfor tiltak som lar seg iverksette raskt, det gir kostnadsreduksjoner til næringslivet, det vil gi langsiktig effekt i form av å sikre konkurranseutsatte arbeidsplasser og det er tiltak som uansett vil måtte gjøres på ett eller annet tidspunkt i framtiden. Det er et godt krisetiltak.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Et godt vegnett som bidrar til lavere transportkostnader har stor betydning både for næringslivet og for bosettingen i distriktene. Etterslep på vedlikehold bidrar til redusert fremkommeligheten og økte transportkostnader for næringstransport. Denne regjeringen har derfor styrket bevilgningene til vedlikehold av vegnettet.

Jeg er videre opptatt av å se om bruk av lengre og tyngre vogntog kan bidra til mer effektiv transport og reduksjon i miljøulempene. Jeg tok derfor initiativ til en treårig prøveordning som ble satt i gang i fjor sommer om å tillate såkalte modulvogntog med inntil 25,25 meters lengde og totalvekt inntil 60 tonn på noen utvalgte strekninger. Utfallet av evalueringen som skal foretas, vil være viktig i vurderingen om dette er noe å satse videre på i Norge utover prøveperioden.

I forberedelsene til krisepakken ba jeg Statens vegvesen vurdere ulike prosjekter som kunne settes i gang på kort varsel. Mange av prosjektene har som mål å bedre fremkommeligheten for næringslivstransporter og dermed også redusere transportkostnadene, selv om vogntoglengde og totalvekt i liten grad har vært spesifikke tema. Hvilke prosjekter som er blitt prioritert fremgår av krisepakken som nå er lagt frem. Større utbedringer og ombygginger av blant annet broer for å øke tillatt totalvekt blir vurdert i arbeidet med Nasjonal transportplan for 2010-2019.