Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:531 (2008-2009)
Innlevert: 15.01.2009
Sendt: 16.01.2009
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 23.01.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Selskapet Statkraft har en omfattende aktivitet og et omfattende eierskap i Nordland fylke.
Hvor store inntekter henter selskapet totalt sett ut av sin totale produksjon i Nordland, og hvor store inntekter tilføres staten ansalgsvis i form av skatter og avgifter som følge av Statkrafts produksjon i Nordland?

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Statkraft regnskapsfører inntektene fra sin kraftomsetning på porteføljebasis, det vil si ut fra ulike typer av salg som gjennomføres (fysisk spotsalg over Nord Pool, salg på kontrakter med industrien, finansielt kraftsalg m.v.). Porteføljene styres på nasjonal basis. Salgsinntektene kategoriseres ikke geografisk og selskapet kan ikke dokumentere regnskapsmessig hvor stor andel av inntektene som genereres per fylke. Tilsvarende gjør seg gjeldende for kostnadene som delvis finnes på selskapsnivå og delvis på lokalt nivå. En samlet oversikt over inntjeningen per fylke er derfor ikke mulig med basis i regnskapene.

En tilnærming kan gjøres gjennom beregningen av grunnrenteskatt. Her beregnes en netto grunnrenteinntekt hvor inntektene i prinsippet beregnes ut fra hvert kraftverks produksjon, multiplisert med spotprisen. Til fradrag kommer faktiske driftskostnader, avskrivninger og en friinntekt. For 2007 var netto grunnrenteinntekt for kraftverkene som ligger i Nordland 476 millioner kroner. Det presiseres at dette er før fradrag for finanskostnader og andre kostnader på selskapsnivå.

Statens skatteinngang fra Statkraft består av ordinær selskapsskatt (overskuddsskatt) og den kraftspesifikke grunnrenteskatten.

Overskuddsskatten beregnes på selskapsnivå uavhengig av i hvilken kommune eller hvilket fylke overskuddet genereres. Hvert enkelt fylkes bidrag til det totale selskapsoverskuddet og overskuddsskatten kan vanskelig anslås. Den totale overskuddsskatten for selskapet var 2 008 millioner kroner i 2007.

Grunnrenteskatten beregnes som nevnt per kraftverk, og samlet var denne skatten for kraftverkene som ligger i Nordland 143 millioner kroner i 2007. Samlet for hele selskapet var grunnrenteskatten 758 millioner kroner dette året.

I tillegg kommer skatter og avgifter som relaterer seg til kraftproduksjon og som tilfaller kommuner/fylke. Dette er eiendomsskatt, naturressursskatt, konsesjonsavgifter og konsesjonskraft.

Til orientering kan det opplyses at kraftverkene i Nordland har en samlet installert effekt som utgjør 15 prosent av Statkrafts samlede vannkraftkapasitet i Norge. Disse kraftverkene har en andel på 18 prosent av Statkrafts vannkraftproduksjon i Norge i et normalår.