Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Høybråten (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:532 (2008-2009)
Innlevert: 15.01.2009
Sendt: 16.01.2009
Besvart: 23.01.2009 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Den største protestantiske menighet i Aserbajdsjan har blitt fratatt sin kirkebygning og deler av sin eiendom gjennom en høyst tvilsom rettslig prosess og uten noen form for kompensasjon. Etter dette har de over tusen medlemmene vært nødt til å samles i telt, noe som er vanskelig i den regnfulle høst- og vintersesongen.
Hvordan kan utenriksministeren reagere overfor Aserbajdsjans myndigheter i den aktuelle saken?

Begrunnelse

"Cathedral of Praise" kjøpte eiendommen på lovlig vis i 2003, fikk registrert overdragelsen og har siden betalt offentlige avgifter som eier uten å få indikasjoner på at noe skulle være feil ved eierforholdene. Menigheten har også brukt 230 000 USD, samt utallige dugnadstimer på å pusse opp området.
I tillegg våger ikke menigheten å bygge noen ny kirke på den delen av eiendommen som ikke er blitt konfiskert, da de har fått signaler om at det vil komme en ny byplan for området, og at eventuelle investeringer på området ikke vil bli erstattet. Menigheten får heller ikke leid andre lokaler, da myndighetene for noen år siden forbød utleie av offentlige møteplasser til religiøse organisasjoner. Menigheten føler seg rettsløse i dagens situasjon, og har sett seg nødt til å søke internasjonal oppmerksomhet rundt forholdene.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Norge legger stor vekt på å bidra til utvikling av demokrati, rettsstat og respekt for menneskerettighetene i Aserbajdsjan. I det brede samarbeidsforholdet som vi søker å utvikle mellom våre to land, står disse målsettingene sentralt.

Som for andre grunnleggende menneskerettigheter er vi opptatt av religionsfrihetens kår og situasjonen for de ulike trossamfunn som finnes i landet. Som et eksempel kan jeg nevne at vår ambassade i Baku, trolig som den eneste, vil være representert ved en forestående rettssak mot en baptistpastor i Zaqatala på grensen til Georgia.

I den aktuelle saken som representanten Høybråten spør om, holder vår ambassade seg orientert om situasjonen gjennom direkte kontakt med menighetens ledere. Slike åpne uttrykk for interesse fra det internasjonale samfunn er i seg selv en markering av støtte til den rett et trossamfunn har til å praktisere sin religion. Informasjonen ambassaden har fått til nå, utelukker imidlertid ikke at det kan foreligge et rettslig grunnlag for ekspropriasjonen av menighetens eiendom, samtidig som det på bakgrunn av behandlingen hittil er grunn til å holde øye med den videre oppfølging saken får i rettssystemet. Den aktuelle menigheten har en sterk tilknytning til Sverige; vi holder derfor også løpende kontakt med svenske myndigheter om saken.

Som representanten Høybråtens spørsmål gjenspeiler, står Aserbajdsjan overfor betydelige utfordringer også i utviklingen av sitt rettsvesen for å bringe dette i samsvar med internasjonale rettsstatsprinsipper og standarder for godt styresett. Også på dette feltet yter Norge konkret bistand. Vi har nå sendt ut tre juridiske eksperter fra Norge som gjennom kapasitetsbygging i regi av Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) arbeider for å bidra til en rettferdig og effektiv justisadministrasjon i landet.

På generelt grunnlag er det verdt å notere at det aserbajdsjanske samfunn tradisjonelt har vært preget av stor religiøs toleranse. Også i dag driver Aserbajdsjan et viktig arbeid for religiøs dialog og praktiserer stor toleranse for de større religionene med en anerkjent historie i landet. Derimot synes situasjonen for små religiøse minoriteter å være mer bekymringsfull. Denne problemstillingen har norske myndigheter reist flere ganger, og vil fortsette med det så lenge det er behov for det.

Innenfor rammen av et bredt samarbeidsforhold mellom våre to land, samt innenfor rammen av organisasjoner som Europarådet og OSSE, vil Norge fortsette å arbeide for å styrke demokrati, rettsstat og respekt for menneskerettighetene i Aserbajdsjan.