Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til justisministeren

Dokument nr. 15:533 (2008-2009)
Innlevert: 15.01.2009
Sendt: 16.01.2009
Besvart: 22.01.2009 av justisminister Knut Storberget

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Lokalavisa Hitra-Frøya melder fredag 7. januar at politiet i Sør-trøndelag for tiden er i gang med etablering av ny vaktordning. Den vaktordningen som nå vurderes innebærer et vaktdistrikt på 8 kommuner og er svært stort i utstrekning. Uttrykningstiden fra Skaun, Trondheims nabokommune, til Frøya er rundt to timer.
Mener statsråden det er rimelig at et øysamfunn med over 4 000 innbyggere kan få politivakt som i mange tilfeller vil få mer enn to timers responstid?

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Dagens vaktordning på Hitra og Frøya dekkes deler av døgnet med reservetjeneste, som er et vaktsamarbeid mellom Hitra og Frøya lensmannskontorer. Reservetjeneste er en vaktordning der politibetjentene har hvilende hjemmevakt og rykker ut etter anmodning fra politidistriktets operasjonsleder.

I årtider har kommunene hatt politibetjenter bosatt i nærområde, som har hatt reservetjeneste og som har kunnet rykke ut når noe har skjedd. Politibetjentene har også grepet inn i hendelser på sin fritid og vært en viktig kriminalitetsforebyggende faktor i sitt nærmiljø. Dette har vært en meget god ordning for lokalbefolkningen i kommuner utenfor de store tettstedene.

Tiden har forandrete seg, også i politi- og lensmannsetaten. De siste ti-årene har etaten fått økte utfordringer både med å rekruttere og beholde politiutdannet personell på mindre steder. I tillegg verdsetter ansatte ved lensmannskontorene sin fritid høyere nå enn tidligere. Dette har vært medvirkende faktorer til at en mange steder i landet har måtte etablert større vaktområder enn tidligere.

Den viktigste grunnen til at det mange steder foreslås større vaktområder er likevel de nye arbeidstidsbestemmelsene(ATB) som ble innført i juni 2007. Disse bestemmelsene førte blant annet til strengere regler for hviletid mellom oppdragene. For å få dekket opp tjenestelistene og dermed gi publikum best mulig politiberedskap, ble det behov for flere tjenestemenn/-kvinner.

I forhold til Hitra og Frøya opplyser Politidirektoratet at det som følge av nye ATB har det ved noen anledninger vært lav politiberedskap i de to kommunene. Etter at politibetjentene har vært ute på oppdrag under sin reservetjeneste, har krav om hviletid etter gjeldende ATB slått inn. Dette gjelder beredskap for utrykning til ordinære politioppdrag og ikke der det står om liv og helse.

Politidirektoratet opplyser videre at i skillet mellom reservetjeneste og aktiv tjeneste, må politiet etter nye ATB ta hensyn til de perioder der publikum ikke kan få bistand fra politiet på grunn av politibetjentenes pålagte hviletid. Det er slik at ved mer bruk av aktiv tjeneste vil en ha politibetjenter på ordinær tjeneste større deler av døgnet.

Politidirektoratet opplyser at en vaktordning basert på aktiv tjeneste, medføre en lavere terskel for utrykning til oppdrag, samt en mer kostnadseffektiv polititjeneste. Patruljer fra andre deler av en større vaktregion vil også kunne styres til å gjøre ordinær patruljetjeneste på Hitra og Frøya når ikke lensmannskontorenes egne patruljer kan utføre tjenesten. Politidirektoratet ser at det i noen tilfeller kan føre til lengre utrykningstid med en eventuell ny ordning i et større vaktområde, men at dette må sees opp mot bestemmelsene om pålagt hviletid og perioder der en etter gammel ordning er avskåret fra å rykke ut i det hele tatt. Dersom det skulle oppstå en meget alvorlig sak som krever rask tilstedeværelse av politiet og patruljen er langt unna eller er opptatt med en annen alvorlig hendelse, skal operasjonssentralen beordre tilgjengelige tjenestemenn på fritid og som kan komme raskere tilstede.

Jeg har fått opplyst at Sør-Trøndelag politidistrikt for tiden arbeider med konkrete forslag til nye tjenestelister for hele politidistriktet. Dette arbeidet pågår fremdeles og det er ikke avgjort hvordan den nye ordningen vil bli.