Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:539 (2008-2009)
Innlevert: 19.01.2009
Sendt: 20.01.2009
Besvart: 26.01.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Jeg viser til svar på spm 253 2008-2009 om laveste anbud på Hardangerbroen vedr. stål- og monteringsarbeid som er hele 376 mill.kr lavere enn det nest laveste. Prosjektleder har tidligere gjennom pressen sagt at dette kan skyldes regnefeil. Statsråden svarte at VD vil orientere SD før endelig beslutning foretas. Gjennom media er det i uke 3 opplyst at anbudet er godkjent.
Kan statsråden bekrefte at anbud fra MT Høigaard i Danmark er sjekket mot regnefeil og andre forhold som senere kan gi kostnadssprekk?

Begrunnelse

Jeg går ut fra at det i vurderingen av et anbud som ligger så mye lavere enn de tre øvrige anbud på samme jobb også er foretatt innhenting av erfaring med denne leverandøren fra andre store prosjekter der anbyder har hatt store oppdrag for å klarlegge eventuelt omfang av tilleggsfakturering og ekstrafakturering etter oppstart og ved avslutning av oppdrag.
Jeg hitsetter skriftlig spørsmål nr. 253 (2008-2009), datert 11. november 2008 fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren, som ble besvart 19. november 2008 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp):

Spørsmål:

Ifølge anbud på stål- og montasjearbeider på Hardangerbroen ligger laveste anbud hele 376 mill.kr. lavere enn det nest laveste. Prisforskjellen mellom de tre dyreste anbud er 55 mill kr. eller vel 4% og mellom laveste og nest laveste hele 49%. Prosjektleder peker på at det kan være regnefeil. Pris fra nest dyreste leverandør vil medføre at prosjektet sprenger kostnadsrammen. Vil statsråden forsikre seg om at dette forholdet avklares slik at kontraktsinngåelse baseres på anbud som er reelle og ikke gir kostnadssprekk?

Begrunnelse:

Jeg går også ut fra at statsråden vil sørge for offentlig innsyn når resultatet av den kvalitetssikring av de ulike anbud som nå gjennomføres av prosjektledelsen foreligger.

Svar:

Onsdag 5. november 2008 var det tilbudsåpning på de fire hovedentreprisene for Hardangerbrua. En av entreprisene omfattet stålarbeider. Alle forhold ved samtlige tilbud vil nå bli gjennomgått og kvalitetssikret av prosjektledelsen.
Resultatet fra denne gjennomgangen skal så behandles av anskaffelsesnemnda i Region vest før innstilling oversendes Vegdirektoratet for endelig avgjørelse av anbudskonkurransene.
Først etter at denne prosessen er gjennomført, vil en få en samlet oversikt over prosjektets kostnader. Jeg viser til den pågående prosessen, og kan opplyse at Vegdirektoratet vil orientere Samferdselsdepartementet før endelig beslutning foretas.
Prosessen fram til tildeling av kontrakt er unntatt offentlighet, og resultatene fra anbudskonkurransen vil derfor først bli offentlig etter at tilbydere er valgt.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Jeg har fått opplyst at Aalle prosedyrer knyttet til kontroll og kvalitetssikring av innkomne tilbud på stål- og monteringsarbeider på Hardangerbrua nå erer nå gjennomført. Dette betyr at konkurransegrunnlagets krav til tilbyder vedrørende kvalifikasjoner er gjennomgått og vurdert for samtlige tilbydere. Samtlige tilbud er videre kontrollert for eventuelle mangler og regnefeil.

Tilbudet fra MT Højgaard a/s samsvarer godt med Statens vegvesens egne kalkyler, som også er kvalitetssikret av ekstern konsulent gjennom KS2.

Basert på konkurransegrunnlagets forutsetninger og gjennomført kontroll og kvalitetssikring av de mottatte tilbudene, har Statens vegvesen avgjort at MT Højgaard a/s skal tildeles kontrakten. Jeg har fått bekreftet at Ddet ble ikke ble funnet regnefeil i tilbudet fra MT Højgaard a/s.