Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:541 (2008-2009)
Innlevert: 19.01.2009
Sendt: 20.01.2009
Besvart: 27.01.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Gjermund Hagesæter (FrP)

Spørsmål

Gjermund Hagesæter (FrP): Ifølge dn.no har Norges Bank bekreftet at kurtasje ikke inngår i kostnaden som oppgis i årsrapporten for forvaltningen av Oljefondet (Statens Pensjonsfond - Utland). Også på andre områder, f.eks. spesifisering av tap i enkeltaksjer, er informasjonen som blir gitt svært sparsommelig.
Vil finansministeren snarest ta tak i dette og sørge for bedre informasjon både omkring kostnader og forvaltningen av Oljefondet?

Begrunnelse

Oljefondet, eller Statens Pensjonsfond - Utland som det formelt heter, er det norske folk sin eiendom. Derfor er det ekstra viktig informasjonen om Oljefondet er fullstendig og korrekt. Dersom informasjonen er av en slik karakter at det blir usikkerhet om f.eks. totale kostnader for forvaltningen av Oljefondet er dette svært uheldig. Ber derfor om at finansministeren snarest tar tak i dette og sørger for at informasjonen som blir gitt blir mer korrekt og lettere tilgjengelig enn den er i dag.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Jeg er helt enig i at det må være stor grad av åpenhet om forvaltningen av Statens pensjonsfond – Utland og at den informasjonen som gis skal være fullstendig og korrekt. I tillegg må det tilstrebes å gjøre informasjonen tilgjengelig og forståelig. Nedenfor er det gitt en beskrivelse av hvordan rapporteringen av ulike kostnadstyper skjer, hvor i Norges Banks rapporter kostnadene er omtalt og hvilke internasjonale standarder som er fulgt i rapporteringen. Det vises for øvrig til svar på spørsmål nr. 538 fra stortingsrepresentant Tybring-Gjedde.

Kostnadene knyttet til forvaltningen av et fond kan i prinsippet deles i transaksjonskostnader og forvaltningskostnader. Den rapporterte avkastningen i fondet er etter transaksjonskostnader, men før forvaltningskostnader.

Forvaltningskostnadene er kostnader til interne og eksterne forvaltere og kan måles. Den rapporterte avkastningen presenteres før forvaltningskostnader er trukket fra. Norges Bank opplyser at behandlingen av forvaltningshonorarer i bankens rapporter om forvaltningen av fondet er i tråd med internasjonale standarder for avkastningsrapportering (Global Investment Performance Standards (GIPS)).

Ettersom den rapporterte avkastningen presenteres før forvaltningskostnader, rapporteres forvaltningskostnadene separat i Norges Banks rapporter om forvaltningen av fondet. Det er disse kostnadene som i 2007 var 1,8 mrd. kroner. Forvaltningskostnadene sammenliknes hvert år med andre fond internasjonalt av et eksternt selskap, CEM Benchmarking. Sammenlikningene har i alle år vist at forvaltningskostnadene i Statens pensjonsfond – Utland har vært lavere enn i andre fond. Forvaltningskostnadene er omtalt på side 29-31 i Norges Banks rapport om forvaltningen av fondet i 2007.

Transaksjonskostnader er kostnader som har redusert den rapporterte avkastningen. Transaksjonskostnadene inneholder mange elementer, inklusive bl.a. provisjoner, markedspåvirkning og kursspreader. En vesentlig andel av disse kostnadene må derfor estimeres når en skal rapportere hvordan transaksjonskostnadene har redusert den rapporterte avkastningen. Transaksjonskostnadene og metoden for estimering av disse har vært drøftet i flere av bankens årlige rapporter, bl.a. i egne temaartikler i rapporten for 2004 og 2007.

Norges Bank rapporterer estimerte transaksjonskostnader ved innfasing av ny kapital og ved strategiske endringer i referanseporteføljen. Det er i tillegg oppgitt hva som antas å være normale kostnader ved tilpasning som følge av at indeksleverandørene endrer sammensetningen av verdipapirer i indeksene.

Fondets transaksjonskostnader for 2007 er omtalt på side 19-20 i Norges Banks rapport om forvaltningen i 2007. Normalkostnaden ved indeksering er anslått til 0,04 pst. av fondets markedsverdi. Transaksjonskostnadene ved innfasing av ny kapital og endringer i fondets referanseportefølje som følge av Finansdepartementets avgjørelser er i rapporten anslått til 0,08 prosent av fondets gjennomsnittlige markedsverdi i 2007.

Norges Bank opplyser at deres behandling av transaksjonskostnader i regnskapsrapporteringen er i tråd med norske regnskapsprinsipper og praksis på området. Rapporteringen er også i samsvar med GIPS som tilsier at all avkastning skal kalkuleres etter at faktiske transaksjonskostnader (trading expenses) er trukket fra, og at det ikke er tillatt å trekke fra estimerte transaksjonskostnader.

Jeg registrerer at representanten, til tross for den informasjonen som det er vist til overfor, karakteriserer informasjonen som ”svært sparsommelig”. Representanten mener at det også gjelder ”spesifisering av tap i enkeltselskaper”. Jeg har tidligere, bl.a. i brev til Stortinget av 12. november 2008 med svar på spørsmål nr. 234 fra stortingsrepresentant Hagesæter, gitt eksempler på den omfattende informasjonen som er tilgjengelig om forvaltningen av Statens pensjonsfond – Utland. Jeg viser også til mitt brev til Stortinget av 3. desember 2008, med svar på spørsmål nr. 332 fra stortingsrepresentant Ulf Leirstein. I brevet gis det bl.a. en gjennomgang av Norges Banks redegjørelser for investeringer i den amerikanske finanssektoren og selskapet Lehman Brothers i 2008.