Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:556 (2008-2009)
Innlevert: 21.01.2009
Sendt: 21.01.2009
Besvart: 28.01.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Kan jeg be om å få fremlagt en oversikt som viser årlig innbetalte bompenger i perioden fom 2005 tom 2009 (budsjettert) og hvor mye av de årlige innbetalte bompengene som brukes til hhv. finansieringskostnader for veiprosjektene som bompengene finansierer og administrasjonskostnader for bomselskapene som krever inn bompenger?

Begrunnelse

Jeg viser til at tall for årlige innbetalinger delvis fremgår av de årlige budsjettdokumentene under avsnitt om bompenger, forskudd og refusjon.
Det fremlegges ingen systematisk og ajourført oversikt hvert år som viser utviklingen over flere år i innbetalte bompenger samt tilskudd og forskudd. Det fremkommer heller ikke hvor mye av de årlige innbetalte bompengene som faktisk stilles til rådighet for investeringer og hvor mye som brukes for å dekke finansieringskostnader og administrasjon i bomselskapene. På bakgrunn av at alle bompengefinansierte prosjekter er basert på bompengeavtale mellom et bomselskap og Statens Vegvesen og at Statens Vegvesen årlig gjennomgår regnskapene for alle bomselskapene går jeg ut fra at slik dokumentasjon enten er utarbeidet eller lett lar seg utarbeide.
På bakgrunn av de store årlige innbetalingene fra bilistene og at disse innbetalingene ser ut til å øke betydelig, er det etter mitt syn viktig at oversikten over omfanget av innbetalte bompenger og bruken av disse midlene gjøres mer systematisk og mer tydelig.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: Regnskapstall for bompengeselskapenes inntekter, utgifter og finansieringskostnader for 2008 vil ikke være klare før i mai 2009. Foreløpige inntekts- og kostnadstall for 2008 vil være klare i løpet av første halvdel av februar 2009. På dette tidspunkt vil det også foreligge bedre prognoser for budsjetterte inntekter for 2009. Pr. i dag er budsjetterte inntekter ca. 5 mrd. kroner.

Nedenfor vises en oversikt over innbetalte bompenger, finanskostnader og driftskostnader for årene 2005 til 2007, alle tall i 1 000 kr.ÅR Innbetalte Finans Drifts-

bompenger kostnader kostnader

2005 4202703 324905 459781

2006 4043762 481249 468125

2007 4044917 511326 481726