Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:545 (2008-2009)
Innlevert: 20.01.2009
Sendt: 20.01.2009
Besvart: 28.01.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Vil statsråden endre vilkårene for å russiske borgere fra Barentsregionen slik at de reelt sett får mulighet til å arbeide i virksomhet som trenger ufaglært arbeidskraft i de tre nordligste fylkene?

Begrunnelse

I svarbrev av 19.01.09 gir statsråden en redegjørelse for hvordan dagens regelverk er å forstå. Problemet er at regelen om at "som midlertidig ikke kan dekkes innenlands eller fra EØS/EFTA-området" gjør at denne regelen ikke blir anvendbar. Det vil alltid være ledig ufaglært arbeidskraft i EØS/EFTA-området. Men denne arbeidskraften vil ikke være så tilgjengelig eller stabil som arbeidskraft fra Barentsregionen. Så spørsmålet til statsråden må derfor gjentas.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Jeg viser til mitt svar på spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 502, hvor det presiseres at Regjeringens hensikt har vært å gjøre det enklere for russere å ta arbeid i de tre nordligste fylkene, ved at det legges til rette for at ufaglærte russere skal kunne ta arbeid i alle næringer. Jeg regner derfor med at eventuelle eksempler på at russere er nektet arbeidstillatelse skriver seg fra tiden før praksisendringen som ble gjort den 1. desember 2008.

I forbindelse med St.meld. nr. 18 (2007-2008) Arbeidsinnvandring ble ordningen med arbeidstillatelser til ufaglært arbeidskraft fra Russland for arbeid i de tre nordligste fylkene gjennomgått. Det ble konkludert med at ordningen med arbeidstillatelser burde utvides til å gjelde alle næringer. Tidligere gjaldt ordningen kun i fiskeindustrien. Det ble i denne forbindelse også konkludert med at kravet om en arbeidsmarkedsmessig vurdering fra Arbeids- og velferdsetaten bør opprettholdes for denne gruppen. Dette ble gjort for å skjerme lokale arbeidssøkere.

Dersom det er ledigmeldt arbeidskraft i landet som kan besette den aktuelle stillingen, vil Arbeids- og velferdsetaten sørge for at eventuelle arbeidssøkere tilvises til den ledigmeldte stillingen. Forsøket på å skaffe innenlandsk arbeidskraft anses for å være oppfylt dersom stillingen har vært tilmeldt Arbeids- og velferdsetatens register over ledige stillinger i minst 14 dager.

Det fremgår av EØS-avtalen og EFTA-konvensjonen at medlemslandenes statsborgere skal gis fortrinnsrett framfor borgere fra tredjeland ved tilsetting av ledige stillinger. Ved søknad om arbeidstillatelse vil derfor Arbeids- og velferdsetaten i utgangspunktet registrere den aktuelle jobben som ledig i den europeiske stillingsoversikten. Det anses altså tilstrekkelig at stillingen er tilgjengelig i 14 dager i EURES-nettet.

Jeg har fått opplyst at de aller fleste søknadene om arbeidstillatelse har blitt anbefalt innvilget fra Arbeids- og velferdsetaten som følge av at arbeidsmarkedet i Finnmark har vært relativt stramt.

Arbeids- og velferdsetaten foretar altså en helt ordinær behandling og vurdering av disse sakene. Det er mulig at det nå med økende ledighet blir et økt tilbud av lokal arbeidskraft til fiskeindustrien. I så fall er dette innenfor de vurderinger som skal gjøres i disse sakene. Samtidig vil jeg følge utviklingen nøye.