Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:548 (2008-2009)
Innlevert: 20.01.2009
Sendt: 20.01.2009
Besvart: 23.01.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Mener arbeids- og inkluderingsministeren at det stedlige Nav-kontor har rett i at arbeidstakere som ikke innehar full stilling på permitteringstidspunktet, ikke kan utbetales dagpenger?

Begrunnelse

En kvinnelig forskalingssnekker ansatt i 100 % stilling fikk innvilget permisjon en dag i uken for å videreutdanne seg innen sitt fagområde. Hun hadde med andre ord 80 % stilling for den tiden videreutdanningen skulle pågå. På grunn av store endringer i arbeidsmarkedet blant annet som en konsekvens av "finanskrisen" ble hun permittert fra jobben. Ved henvendelse til sitt stedlige Nav-kontor får hun vite at hun ikke har rett på dagpenger fordi hun ikke hadde full stilling på permitteringstidspunktet.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Som bakgrunn for spørsmålet, er det vist til en sak der en forskalingssnekker først har fått innvilget 20 prosent permisjon for å ta videreutdanning, og deretter er permittert fra sin resterende 80 prosents stilling. Hun skal ha fått opplyst fra sitt Nav-kontor at hun ikke har rett til dagpenger under permittering, fordi hun ikke hadde full stilling på permitteringstidspunktet.

For å ha rett til dagpenger er det et vilkår at arbeidstiden er redusert med minst 50 prosent. Reduksjonen beregnes i forhold til arbeidstiden før reduksjonen, uavhengig av om det dreier seg om hel- eller deltidsstilling. Dette gjelder også for rett til dagpenger under permittering. En arbeidstaker som permitteres fra en deltidsstilling, har altså rett til dagpenger under arbeidsløshet, forutsatt at de øvrige vilkårene for rett til dagpenger er oppfylt.

Et sentralt vilkår for rett til dagpenger er at den arbeidsledige kan anses som reell arbeidssøker. Med dette menes at vedkommende må være disponibel for arbeidsmarkedet, dvs. kunne ta enhver jobb, når og hvor som helst. En arbeidssøker som er under utdanning, vil imidlertid normalt ikke være fullt ut disponibel, og dermed normalt heller ikke fullt ut kunne anses å være reell arbeidssøker. Fordi det kan være fornuftig at arbeidssøkere øker sin kompetanse og dermed blir mer attraktive i arbeidsmarkedet, er det gjort noen unntak fra hovedregelen om å være fullt ut disponibel. I forbindelse med enkelte typer utdanning eller opplæring kan det dermed likevel åpnes for at man får dagpenger samtidig med utdanning eller opplæring. Dette beror på en helt konkret vurdering.

Jeg kan på bakgrunn av opplysningene i saken det vises til, ikke vurdere om det lokale Nav-kontoret har fattet et korrekt vedtak eller om det er gitt uriktige opplysninger. På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor, vil jeg imidlertid råde den saken gjelder til å ta ny kontakt med Nav-kontoret for en nærmere vurdering. Jeg minner også om at personer som er uenige i et vedtak om avslag på dagpenger, kan klage på vedtaket til overordnet klageorgan.