Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:549 (2008-2009)
Innlevert: 20.01.2009
Sendt: 20.01.2009
Besvart: 28.01.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Synes arbeids- og inkluderingsministeren at ett års ventetid på en operasjon er akseptabelt og at det er innenfor det som må kunne godtas under begrepet "raskt tilbake i jobb"?

Begrunnelse

En mann i yrkesaktiv alder har vært sykemeldt siden september 2008. Mannen venter på operasjon på grunn av slitasjegikt i hånden. Operasjonen er en krevende, men helt vanlig operasjon med normalt gode resultater. Den omtalte mannen er utdannet kokk og derfor helt avhengig av at begge hender fungerer for at han skal kunne utøve sitt yrke. Mannen har ved eget initiativ flere ganger vært i kontakt med Nav for om mulig å få hjelp til å bli operert slik at han kan komme tilbake i jobb. Gjennom prosjektet "raskt tilbake i jobb" som Nav og Ullevål sykehus står bak, ble det søkt om at han ble prioritert for operasjon. Svaret fra Nav og sykehuset var nedslående. Ullevål sykehus kunne ikke hjelpe han og avslaget var et faktum. Han måtte vente i sykehuskøen, og noen operasjon før i slutten av 2009 kunne ikke påregnes. Denne mannen må altså gå sykemeldt i enda 9 måneder før nødvendig operasjon kan forventes gjennomført. Kostnader for det offentlige, redusert inntekt for mannen og muligheter for at skadeomfanget kan forverres i ventetiden og mannens reduserte livskvalitet hadde åpenbart ingen betydning i dette tilfellet.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Spørsmål om ventetid på operasjoner i helsevesenet er generelt helse- og omsorgsministerens ansvarsområde. Jeg har derfor også innhentet informasjon fra Helse- og omsorgsdepartementet som grunnlag for mitt svar.

Jeg har ikke informasjon om og grunnlag for å kommentere det konkrete tilfellet det vises til og vil måtte svare på et generelt grunnlag.

Spørsmålsstilleren viser til ”raskt tilbake i jobb” som er et nasjonalt samarbeidsprosjekt mellom de regionale helseforetakene og arbeids- og velferdsetaten innenfor IA-avtalen. Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte (”Raskere tilbake”) startet opp i 2007 og har som formål å bringe personer som mottar sykepenger raskere tilbake til arbeidslivet og dermed redusere sykefraværet. Tilskuddsordningen skal stimulere spesialisthelsetjenesten til å etablere nye tilbud rettet mot sykmeldte arbeidstakere og legge til rette for at arbeids- og velferdsetaten kan tilby arbeidsavklaring, oppfølging og arbeidsrettet rehabilitering. Ordningen har gradvis økt i omfang og ved utgangen av november 2008 var det totalt henvist om lag 38 000 sykmeldte til ulike tilbud gjennom de regionale helseforetakene og arbeids- og velferdsetaten. Samfunns – og næringslivsforskning (SNF) AS evaluerer ordningen. Sluttrapport, inkludert en effektevaluering, vil foreligge i løpet av 2009.

Inntil evalueringen foreligger har vi ikke systematisk informasjon om sykmeldte kommer raskere tilbake i arbeid gjennom ordningen ”Raskere tilbake”. En intervjuundersøkelse i 2008 med brukere som har mottatt tjenester innenfor ordningen viser likevel at et flertall av respondentene opplever økt mestringsevne og vilje til å takle hverdagen, og at ordningen bidrar til at en del kommer raskere tilbake i arbeid (SNF-rapport 19/08).

For å bli behandlet innen ”Raskere tilbake” i spesialisthelsetjenesten må fastlegen/sykmeldende behandler henvise brukeren til et helseforetak i regionen som har et aktuelt tilbud og merke henvisningen med ”Raskere tilbake”. Aktuell informasjon om de forskjellige tilbudene finnes på nettsidene til de regionale helseforetakene og til helseforetakene. Ifølge Helse- og omsorgsdepartementet kan brukeren ved å ringe Fritt sykehusvalg (800 41 004) få hjelp til å finne ut hvilket helseforetak som har det aktuelle tilbudet med kortest ventetid. De har oversikt både over ordinære tilbud og tilbud innen ”Raskere tilbake”. Arbeids- og velferdsetaten skal også kunne gi veiledning og informasjon om det samlede tilbudet innen ”Raskere tilbake”, men er ikke gitt mulighet til å henvise til tilbud i spesialisthelsetjenesten.