Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:550 (2008-2009)
Innlevert: 20.01.2009
Sendt: 21.01.2009
Besvart: 29.01.2009 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Vi statsråden gjøre tiltak slik at ungdommer med medisinske begrensninger unngår å tape et helt studieår pga. slett medisinsk vurdering på sesjonen?

Begrunnelse

En 19-åring fra Agder ble innkalt til sesjon i juni 2008, hvor det ble påpekt at vedkommende tidvis hadde migrene og brukte medisiner for dette. Han ble allikevel videreført som tjenestedyktig i systemet og ble innkalt til førstegangstjeneste januar 2009. Der ble 19-åringen sendt hjem samme dag, og ble dermed stående uten mulighet for deltagelse av studier høst- og vårsemester 2008/2009.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Personellet er Forsvarets viktigste ressurs. Hovedmålsettingen for Forsvarets personellpolitikk er å legge grunnlaget for å rekruttere, beholde og videreutvikle medarbeidere med høy motivasjon og riktig kompetanse, tilpasset Forsvarets behov og oppgaver. Det er en utfordring å beholde kvalifisert personell. Nettopp derfor er det viktig å sikre at de virkemidlene som skal benyttes er gode og hensiktsmessige, både med tanke på å selektere, rekruttere og ivareta de vernepliktige. Ett sentralt virkemiddel i så henseende, er sesjonsordningen. Jeg har siden jeg tiltrådte som forsvarsminister vært opptatt av å gjøre sesjonen til et enda bedre seleksjons- og rekrutter-ingsverktøy. Dette har ledet fram til en ny, todelt sesjonsordning som innføres i 2010, jf. Innst. S. nr. 318 (2007-2008) til Stprp. nr. 48 (2007-2008). Den nye ordningen vil medføre at Forsvaret blir enda bedre rustet i arbeidet med å forvalte sitt personell.

Generelt vil også den nye sesjonsordningen ytterligere heve kvaliteten på de medisinske vurderingene. Den todelte sesjoneringen vil ha fokus på en kvalitetssikret seleksjonsprosess, hvor det settes av mer tid til en vurdering av den enkelte verne-pliktiges kvalifikasjoner. Medisinske tester vil bli utført av fast personell ved et redusert antall permanente sesjoneringssteder. Dette vil føre til et bredere erfaringsgrunnlag og mer kontinuitet blant det medisinske fagpersonellet. Samtidig vektlegger den nye sesjonsordning betydningen av å korte ned tiden mellom sesjon, innkalling og innrykk. Dette vil medføre at vurderingene av medisinsk skikkethet i større grad enn tidligere vil være uforandret når de vernepliktige møter til tjeneste.

Forsvaret er for øvrig en kompetanseintensiv organisasjon med gode ordninger for hensiktsmessig samhandling med det sivile utdanningssystem. Som et ledd i denne samhandlingen, eksisterer det gode ordninger for de vernepliktige til å søke om utsettelse av førstegangstjenesten på bakgrunn av tildelt studieplass. Dette innvilges som regel der innrykkstidspunktet faller uheldig ut med hensyn til normert studieprogresjon. Informasjon om dette blir gitt sammen med innkallingen til førstegangstjeneste, og mange vernepliktige velger å sikre relevant studieprogresjon gjennom denne ordningen. For innkalte med tildelt studieplass som ønsker å avtjene førstegangstjeneste, vil det også for de fleste være anledning til å reservere studieplassen i inntil ett år under forutsetning av at man har søkt om dette.