Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:553 (2008-2009)
Innlevert: 20.01.2009
Sendt: 21.01.2009
Besvart: 28.01.2009 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Vil statsråden åpne for at Norge følger samme praksis som andre europeiske land når det gjelder registrering av amerikanske lastebiler?

Begrunnelse

De som prøver å registrere amerikanske lastebiler i Norge blir møtt med krav om fabrikkpapirer på at bilene oppfyller diverse EU-direktiver knyttet til utslipp, selv i de situasjoner der lastebilen kommer med fabrikkpapirer som dokumenterer at de oppfyller de strenge utslippskravene i California. EU-land som Tyskland, Frankrike, Nederland og Storbritannia aksepterer derimot at den europeiske importøren lager egne papirer på at lastebilen tilfredsstiller europeiske krav. Lastebilen må i tillegg også der selvsagt endres slik a den består teknisk kontroll, og dette gjelder for eksempel endring av lys, skjermer, fartssperre, ferdsskriver osv.

Liv Signe Navarsete (Sp)

Svar

Liv Signe Navarsete: De tekniske kravene som blir lagt til grunn av Statens vegvesen ved godkjenning av kjøretøy fremgår av forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften). Forskriften er hovedsakelig basert på gjeldende harmoniserte europeiske krav for godkjenning av kjøretøy, dvs. EU-direktiver og forordninger og ECE-regulativer. Statens vegvesen tar også del i det fortløpende arbeidet med utvikling og fornyelse av tekniske krav gjennom deltagelse i arbeidsgrupper i regi av EU og UNECE (”United Nations Economic Commission for Europe”).

Kjøretøyforskriften § 1-15 inneholder en generell unntaksregel fra kravene i kjøretøyforskriften for personbiler og varebiler. Unntaket innebærer at biler som tilfredsstiller kravene for godkjenning i annet EØS-land (ikke-harmoniserte krav) eller USA kan godkjennes i Norge uten å måtte dokumentere at kravene som følger av kjøretøyforskriften er oppfylt.

Unntaksregelen ble opprettet i 2004 og gjaldt opprinnelig for alle grupper biler, også lastebiler. Denne regelen ble, etter en alminnelig høring, begrenset fra 1. juni 2006 til kun å omfatte person- og varebiler. Bakgrunnen for denne endringen er at det er til dels store avvik mellom EU/ECE-krav og USA- krav til tunge kjøretøy, og hvor derfor hensynet til trafikksikkerhet motiverer en slik begrensning.

Jeg vil også orientere om at fra 29. april i år vil et nytt direktiv, 2007/46/EF for godkjenning av biler og tilhengere til biler, tre i kraft i EØS-området. Direktivet legger nye rammer for enkeltgodkjenning og typegodkjenning, og legger i stor grad opp til en totalharmonisering av kravene på begge områder. I denne forbindelse pågår det, i regi av Europakommisjonen, en gjennomgang av kravene for enkeltgodkjenning av personbiler og varebiler med henblikk på å utarbeide en liste over alternative krav som det enkelte land kan tillate ved enkeltgodkjenning. I dette arbeidet blir det blant annet vurdert hvorvidt og i hvilken grad det skal tillates USA-krav. Det vurderes å foreta en tilsvarende gjennomgang av kravene til tunge kjøretøy. Statens vegvesen følger dette arbeidet og avventer resultatet før det tas stilling til om alternative, ikke-europeiske krav skal kunne benyttes for lastebiler, og i tilfelle på hvilke områder slike krav skal gjelde.