Skriftlig spørsmål fra Bent Høie (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:555 (2008-2009)
Innlevert: 21.01.2009
Sendt: 21.01.2009
Besvart: 28.01.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Er det den saksbehandlingstiden for den kategorien saker som er antydet på UDIs hjemmesider på søknadstidspunktet som gjelder?

Begrunnelse

På UDIs hjemmesider er familieinnvandring gruppert i ulike kategorier med tilhørende forventede saksbehandlingstider. UDI forandrer disse kategoriene av og til. For eksempel hvilke land som inngår i de ulike kategoriene. For søkerne er det selvfølgelig svært viktig å få informasjon om forventet saksbehandlingstid. Når UDI forandrer kriteriene i de ulike kategoriene, er det kategorien og saksbehandlingstiden ved innleveringstidspunktet som gjelder - eller kan søkeren oppleve at saken skrifter kategori underveis i saksbehandlingstiden. I tilfelle det siste er riktig, er dette i samsvar med forvaltningsloven og god forvaltningskikk?

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Det følger av forvaltningsloven at Utlendingsdirektoratet (UDI) har plikt til å behandle saker ”uten ugrunnet opphold”. Det er også et krav om at saken skal være ”så godt opplyst som mulig”.

Det er saksbehandlingstidene på Utlendingsdirektoratets hjemmesider som er gjeldende, og de oppdateres jevnlig. Som det fremgår av hjemmesidene er søknader om familieinnvandring delt inn i tre kategorier. For saker i kategori en og to er det en forutsetning at søknaden er fullstendig utfylt og at all dokumentasjonen som kreves ligger ved saken. Dersom en sak mangler dokumentasjon eller opplysninger, det er tvil om identiteten, behov for verifiseringer eller DNA-testing, eller på annen måte tvil om de opplysningene og dokumentene som er fremlagt, vil saken ofte ta lenger tid. Dette innebærer også at en sak som fremstår som kurant ved innlevering til politiet eller utenriksstasjonen, kan vise seg å være mer ressurskrevende.

Dersom saksbehandlingstiden blir lenger enn en måned skal det i henhold til forvaltningsloven gis informasjon om forventet saksbehandlingstid. Søknader om familiegjenforening fremsettes enten ved et politidistrikt i Norge, eller ved en norsk utenriksstasjon. Søkere som leverer søknad til politiet vil få en automatisk melding om at søknaden er mottatt og at informasjon om forventet saksbehandlingstid finnes på UDIs hjemmesider. Fremsettes søknaden ved en utenriksstasjon er det den aktuelle utenriksstasjon som gir tilsvarende informasjon.

Hvis saksbehandlingstiden blir vesentlig lenger enn opprinnelig antatt, følger det av god forvaltningsskikk at søkeren orienteres om dette. Denne orienteringen blir ivaretatt ved at søkere blir henvist til å konsultere den oppdaterte informasjonen på UDIs hjemmesider. Dersom søkeren selv tar kontakt med UDI skal vedkommende få svar innen tre virkedager.

Avslutningsvis vil jeg vise til at arbeidet med utviklingen og innføring av nye elektroniske løsninger og tjenester i utlendingsforvaltningen er et viktig satsningsområde for regjeringen. Det er i 2007 og 2008 til sammen bevilget 49 mill. kroner til det såkalte EFFEKT-programmet. For inneværende år er det satt av 20 mill. kroner til videreføring. En av målsetningene er at søkere i fremtiden skal kunne logge seg inn på en nettside og få informasjon om hvor deres sak befinner seg i systemet samt hva som er forventet saksbehandlingstid.