Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:579 (2008-2009)
Innlevert: 26.01.2009
Sendt: 27.01.2009
Besvart: 02.02.2009 av helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Undertegnede viser til Varden 21. januar 2009, der det kommer frem at det er ulik praksis ut fra den enkeltes bostedsadresse knyttet til om man får insulinpumpe som også måler blodsukkeret.
Mener statsråden at slik forskjellsbehandling ut fra den enkeltes bostedsadresse er riktig praksis, og hva vil han eventuelt gjøre for å sikre at alle som har behov for denne typen hjelpemidler får tilgang til dette uansett hvor man måtte ha adresse?

Begrunnelse

Undertegnede viser til Varden 21. januar 2009, der det kommer frem at det er ulik praksis ut fra den enkeltes bostedsadresse knyttet til om man får insulinpumpe som også måler blodsukkeret.
Undertegnede er av den oppfatning at det er totalt unødvendig at mennesker skal måtte oppleve ulik praksis i det norske helsevesenet, ut fra bostedsadrese.
Mennesker med diabetes, og som har bruk for en pumpe med blodsukkermåling vil i svært mange tilfeller få en bedret livskvalitet dersom de gis dette hjelpemidlet.
Undertegnede ber derfor statsråden redegjøre for om en slik ulik praksis er ønsket fra politisk side, og/eller hvorvidt han ønsker å gjøre noe knyttet til denne problematikken, som dessverre rammer altfor mange pasienter med diabetes.

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Svar

Bjarne Håkon Hanssen: Insulinpumpe kan være et nyttig hjelpemiddel for den gruppen diabetespasienter som har et vanskelig regulerbart blodsukker med mange hyppige svingninger. Beslutningen om hvilke type behandlingshjelpemidler som skal gis den enkelte pasient, er et ansvar for de regionale helseforetakene. Selv om de regionale helseforetakene samarbeider, kan regionene i enkeltsaker gjøre ulike vurderinger. Det forutsettes at det i det enkelte tilfellet vil bli vurdert hvilket utstyr, eller hvilken behandling, som vil være riktig og nødvendig.

I samsvar med føringene i Nasjonal strategi for diabetesområdet, har jeg gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utforme nye, felles kliniske retningslinjer for diagnostisering og behandling av diabetes, gjeldende både for primær- og spesialisthelsetjenesten. Disse retningslinjene skal bidra til å sikre et likeverdig behandlingstilbud for pasienter med diabetes, uavhengig av økonomi og bosted. Disse retningslinjene vil danne utgangspunkt for avgjørelser vedrørende behandling med insulinpumpe.