Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:557 (2008-2009)
Innlevert: 21.01.2009
Sendt: 21.01.2009
Besvart: 28.01.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I 2007 ble hjelpemiddelet SpeechEasy i et forsøk gjort tilgjengelig i arbeid og utdanning for de over 18 år. Trygderetten har gitt en 12-åring rett til hjelpemiddelet fordi det anses både hensiktsmessig og nødvendig. Kjennelsen bør føre til endringer slik at lovanvendelsen blir korrekt. Noen barn som stammer vil ha stor nytte av hjelpemidlet tidlig, og de kan unngå mange vonde opplevelser som kan prege dem lenge.
Vil statsråden ta initiativ for å sikre at de som trenger hjelpemiddelet, faktisk får det?

Begrunnelse

I Revidert nasjonalbudsjett for 2007 ble det igangsatt prøveprosjekt for SpeechEasy for personer over 18 år som er i utdanning, attføring eller arbeidssituasjon.
Trygderetten har gitt en positiv kjennelse i en sak om en gutt på 12 år, som har søkt om stønad til SEasy og fått avslag i Nav.
Lovhjemmel gjaldt folketrygdlovens §§ 10 - 6 og 10 -7: når funksjonsevnen i dagliglivet er vesentlig og varig nedsatt pga. sykdom, skade eller lyte. Stønaden ytes til tiltak som er nødvendige og hensiktsmessige for å bedre funksjonsevnen i dagliglivet.
Retten var ikke enig i Navs avslag.
Retten tar utgangspunkt i guttens situasjon og hva alle fagpersoner sier i forhold til forbedringer for ham i ved bruk av hjelpemiddelet.
Retten vektla at logoped uttalelse sier at gutten stammer betraktelig mindre og har blitt mye mer sosial og aktiv, at Hjelpemiddelsentralens uttalelse om at SEasy vil være hensiktsmessig for gutten; at Logopedisk Senter i Nordland, ved leder og logopeds uttalelser om at til tross for enkelte reservasjoner av SEasy, vil senteret anbefale utprøving av hjelpemiddelet for personer som stammer. Retten mener også det ikke er krav til at effekten skal inntre hos 100 % av brukerne og legger vekt på at foreldrene som er verger for Tobias mener at han svært god nytte av apparatet. På denne bakgrunn fant retten at hjelpemiddelet både var hensiktsmessig og nødvendig. Kjennelsen var enstemmig.
Hjelpemidler som kan bedre funksjonsevnen er meget viktig og kan forandre hverdagen helt for de som finner det rette hjelpemiddelet. Særlig viktig er det at barn får hjelpemidler raskt. Stamming hos barn kan gjøre at de vegrer seg for å snakke både i skolesituasjoner og sosialt. Dette kan prege dem resten av livet og gi varig vegring for å snakke. Å sikre barn tilgang på hjelpemidler som kan redusere og i noen tilfeller fjerne stamming vil derfor være meget hensiktsmessig og nødvendig. Hvem som skal ha et slikt hjelpemiddel og når det er rett å utprøve det, må være basert på en faglig vurdering av den enkelte bruker uavhengig av alder.
Både kjennelsen fra Trygderetten og viktigheten av å få hjelpemidler på riktig og hensiktsmessig tidspunkt i forhold til en optimal utvikling hos barn.

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: Arbeids- og velferdsetaten satte i 2007 i gang et forsøk med SpeechEasy for personer over 18 år som var i arbeid eller utdanning. Hensikten var å høste erfaringer for å kunne avgjøre om denne typen hjelpemiddel er noe som bør kunne tilbys til personer som stammer. Midler til dette ble gitt etter regjeringens forslag i St.prp. nr. 69 (2006-2007). Forsøket er formelt ikke avsluttet.

Generelt vil manglende erfaring med et potensielt hjelpemiddel kunne tilsi at man kommer til at det ikke er tilstrekkelig dokumentert at hjelpemiddelet er nødvendig og hensiktsmessig. I kjennelsen fra Trygderetten som representanten viser til i sitt spørsmål, omgjorde retten Arbeids- og velferdsetatens vedtak bl.a. etter en konkret vurdering om at SpeechEasy ville være et nødvendig og hensiktsmessig hjelpemiddel for den aktuelle gutten. Retten baserte avgjørelsen bl.a. på opplysninger i erklæringer om guttens nytte av SpeechEasy etter at han i lengre tid hadde prøvd dette.

Jeg konstaterer at Trygderetten vurderte de konkrete opplysningene i den aktuelle saken annerledes enn Arbeids- og velferdsetaten. Jeg legger til grunn at etaten følger opp Trygderettens avgjørelse i denne saken og at etaten for øvrig tilstår hjelpemidler når lovens vilkår er oppfylt.