Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justisministeren

Dokument nr. 15:558 (2008-2009)
Innlevert: 21.01.2009
Sendt: 21.01.2009
Besvart: 28.01.2009 av justisminister Knut Storberget

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Statistikken fra Hedmark viser at konfliktrådet ble brukt mest av de voksne. Parter over 18 år utgjør 68 prosent av de påklagede. Leder i konfliktrådet sier de gjerne skulle hatt flere saker med ungdom under 15 år, for å unngå alvorligere saker med disse senere. Den type saker blir henlagt hos politiet.
Hva kan statsråden gjøre for at flest mulig egnede saker der unge under 15 år er involvert, blir behandlet i konfliktråd framfor å henlegges?

Begrunnelse

Mobbing, økonomiske saker og skadeverk er saksforhold som ligger høyt oppe på listen over saker i konfliktrådet. Innenfor førstnevnte gruppe opplever de en stor økning i saker, hvor mobbingen foregår på nettet og sms.
Det er viktig at slike saker blir fulgt opp og erfaringen er at det er til beste for begge parter. Både den som får gjort opp for seg, og den som får sagt til den det gjelder, hvordan det var å oppleve urett. Ved henleggelser, som det dessverre er for mange av, blir ikke alvoret alltid stort nok.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: Jeg vil innledningsvis gi uttrykk for at konfliktrådsbehandling som sivil sak der gjerningsmannen er under 15 år i en del tilfeller kan være meget nyttig. Den betydning man tillegger konfliktrådene generelt understrekes av at departementet i St. prp. nr. 1 (2008-2009) styrket bevilgningen til konfliktrådene med 6 mill. kr.

Behandlingen av enkeltsaker på straffesaksområdet hører under påtalemyndigheten. I forhold til behandlingen av enkeltsaker er ikke påtalemyndigheten undergitt justisministerens instruksjonsmyndighet.

Det følger av straffeloven § 46 at ingen kan straffes for handlig foretatt før fylte 15 år. Når lovbryter er under den strafferettslige lavalder, må derfor straffesaken henlegges. Konfliktrådsbehandling er derfor ikke et alternativ til henleggelse i disse tilfellene. Påtalemyndigheten kan imidlertid foreslå for de involverte i saken at de tar kontakt med konfliktrådet for å få konflikten behandlet som en sivil sak.

I riksadvokatens rundskriv nr.4/2008 av 22. desember 2008 om konfliktråd er følgende sagt i punkt III nr 4:

”Mange saker behandles i konfliktrådet som sivile saker etter reglene i kapittel I i konfliktrådsloven. Kommer påtalemyndigheten til at et anmeldt forhold må henlegges, kan det i en del tilfeller være et godt råd å foreslå for anmelderen og eventuelt den anmeldte å ta kontakt med konfliktrådet for å få konflikten behandlet som en sivil sak. Dette kan særlig være praktisk der den anmeldte er under 15 år, slik at saken må henlegges av den grunn. Det er viktig at det klargjøres at dette er et råd fra politiet, og at saken vil bli henlagt uavhengig av om en velger å henvende seg til konfliktrådet.”

Ettersom påtalemyndigheten, i saker med gjerningsmann under strafferettslig lavalder, kun har mulighet til foreslå behandling i konfliktrådet, vil den videre behandling avhenge av hvordan fornærmede og gjerningsmann og dennes verge/r stiller seg til konfliktrådsbehandling.

For helhetens skyld kan tillegges at riksadvokaten i mål- og prioriteringsrundskriv for straffesaksbehandlingen i politiet – 2008, har fremhevet at påtalemyndigheten må benytte konfliktrådsordningen i flere saker enn tidligere, særlig overfor unge lovbrytere, men som altså er over strafferettslig lavalder.

Det er også fra Politidirektoratets side gitt tydelige signaler til politidistriktene om å prioritere konfliktrådsordningen og utarbeide gode rutiner for overføring av saker. Statistikkene over antall overførte saker viser en økning de siste årene for landet som helhet. Økningen i antall overførte sivile saker på landsbasis har imidlertid ikke vært så omfattende for de sivile sakene som for straffesakene. Også i 2008 økte antall saker overført til konfliktrådene totalt selv om tallene for sivile saker gikk noe ned på landsbasis.

I 2008 ble det i Hedmark politidistrikt anmeldt 138 personer under 15. Alle sakene ble i tråd med Riksadvokatens retningslinjer etterforsket på vanlig måte. Av saker som ble henlagt idet mistenkte var under 15 år, ble en del oversendt konfliktrådet som sivil sak for behandling der fordi sakene ble oppfattet som godt egnet til tross for at gjerningsmannen var under 15 år.

Hedmark politidistrikt hadde i 2008 en økning i antall oversendte saker til konfliktrådet fra 164 i 2007 til 180 i 2008. Måltallet for 2009 er økt i forhold til tidligere år (210 saker i 2009). Konfliktrådsbehandling i forhold til riktige saker og riktige klienter står i fokus i politidistriktet. Derfor er konfliktrådsbehandling i 2009 blant politidistriktets 5 områder som er undergitt særskilt risikostyring. Dette ble for konfliktrådsakenes del allerede iverksatt 1. november 2008, noe som medført at man for november og desember lå godt over månedsperiodiseringen. Det har imidlertid ikke vært økning i antall saker knyttet til ungdom under 15 år fra 2007 til 2008.

Driftsenhet Hamar har en egen ungdomsseksjon som har en meget strukturert oppfølging av ungdom under 15 år.

Jeg vil avslutningsvis nevne arbeidet med ungdomskontrakter. Ungdomskontrakter er en avtale mellom en ung lovbryter med samtykke av en foresatt på den ene side og kommunale myndigheter på den annen side. Kontrakten er en alternativ reaksjon for unge lovbrytere i alderen 15 til 18 år som ennå ikke har kommet inn i et fast kriminalitetsmønster. Ungdomskontrakt innebærer at påtalemyndigheten unnlater å reise tiltale hvis ungdommen inngår en forpliktende avtale, og den skal inneholde tiltak som igangsettes raskt, og som antas å bidra til endret atferd.

Utprøving av ungdomskontrakter ble initiert på bakgrunn av danske erfaringer, som et ledd i oppfølging av St. meld. Nr. 17 (1999-2000) Handlingsplan mot barne- og ungdomskriminalitet. Syv prosjekter ble gjennomført fra 2001 til 2003. Erfaringene fra prosjektet viser at det er mulig å kombinere straffens funksjon med rehabilitering rettet mot den enkelte. Den videre oppfølging av arbeidet med ungdomskontrakter er omhandlet i St. meld. Nr. 37 (2007-2008) Straff som virker, kapittel 11.6.3.