Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:560 (2008-2009)
Innlevert: 21.01.2009
Sendt: 22.01.2009
Besvart: 26.01.2009 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): Mener statsråden at elevene i norsk grunnopplæring i dag får god nok opplæring i forhold til oppgaveskriving, plagiering og kildebruk i forhold til grensen for juks, og hvordan vil statsråden bidra til å redusere juks i høyere utdanning?

Begrunnelse

Dagsavisen kan 20. januar 2009 melde at rekordmange studenter ved universitetene i Bergen og Oslo i fjor jukset på eksamen, og at bruken av regelrett klipp og lim øker.
En av årsakene til dette kan selvfølgelig være at kontrollrutinene på universitetene har økt, men likevel er utviklingen skremmende og man skulle tro at studenter ved norske universiteter burde ha høyere modningsnivå enn som så.
I forbindelse med oppslaget i Dagsavisen spekuleres det også i om studenter ikke har lært seg regler for god kildebruk, og at holdningene hos studentene kan være svekket. Det kan altså være slik at jukset ikke er ondsinnet, men at studentene faktisk ikke vet bedre.
Norsk grunnopplæring skal bedre elevers refleksjonsnivå, og i læreplanene er det også understreket at elevene skal lære seg god kildebruk. Imidlertid er det mye som tyder på at studentene som blir uteksaminert fra videregående skole ikke er gode nok på dette, og at de ikke har de forkunnskaper universitetene setter krav om i forhold til oppgaveskriving, plagiering, sitatbruk og bruk av kilder.

Tora Aasland (SV)

Svar

Tora Aasland: Jeg viser til spørsmål nr 560 fra representanten Anundsen om elevene i grunnopplæringen får god nok opplæring om oppgaveskriving, plagiering og kildebruk og grensene for juks, og hvordan jeg vil bidra til å redusere juks i høyere utdanning.

I henhold til Kunnskapsløftet er fem grunnleggende ferdigheter i norsk grunnopplæring integrert i kompetansemålene, som skal bidra til utvikling av og være en del av fagkompetansen i alle fag. En av de grunnleggende ferdighetene er å kunne gjøre bruk av digitale verktøy, og det er i denne forbindelsen elevene først og fremst møter kravet om kritisk og riktig bruk av kilder.

I oppgaveskriving og annet arbeid, kan det være en fare for plagiering av kilder. I tråd med de krav som er nedfelt i læreplanene, forutsetter departementet at elevene får mulighetene til å utvikle evne til kritisk vurdering i bruken av kilder i sitt arbeid i alle fag. Dette er særlig aktuelt når det gjelder produksjon, komponering og for eksempel redigering av egne arbeider, tekster og annet. Det er også et krav at elevene selv skal finne informasjon, analysere og presentere data med passende hjelpemidler, og at de skal være kritiske til både kilder, analyser og resultat.

Universiteter og høyskoler kan annullere eksamen eller prøve hvis en student har forsøkt å fuske eller har fusket på eksamen eller prøve, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-7. Hvis det treffes avgjørelse om annullering skal eventuelt utdelt vitnemål eller karakterutskrift tilbakelevert institusjonen. Adgangen til annullering foreldes ikke.

Departementet forutsetter at universiteter og høyskoler har etablert retningslinjer om hva som er å anse som fusk, og at disse gjøres kjent for studentene. Videre har departementet opprettet et eget nasjonalt klageorgan som skal behandle klager over fuskesaker, for å bidra til en enhetlig nasjonal praksis.

De høyere utdanningsinstitusjonene tar nå i stadig større grad i bruk moderne hjelpemidler som gjør det enklere å avdekke fusk. Dette i kombinasjon med at loven oppstiller strenge sanksjoner for studenter som fusker, bør ha en viktig effekt i forebygging av fusk i høyere utdanning. Departementet vil følge denne utviklingen nøye fremover.