Skriftlig spørsmål fra Anne Margrethe Larsen (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:562 (2008-2009)
Innlevert: 22.01.2009
Sendt: 22.01.2009
Besvart: 29.01.2009 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Anne Margrethe Larsen (V)

Spørsmål

Anne Margrethe Larsen (V): Norge vil som leder av giverlandsgruppen for palestinerne (AHLC), gi støtte til en giverkonferanse for Gaza i kjølvannet av den siste krigen.
Hvordan stiller utenriksministeren seg til å bidra til å legge et press på Israel, i forbindelse med nevnte giverkonferanse, for å få Israel til å være med å betale for gjenoppbyggingen?

Begrunnelse

Bildene og rapportene som kommer fra Gaza viser at det vil være et enormt behov for humanitær bistand til Gaza i tiden som kommer. Dette vil Norge, som leder av giverlandsgruppen for palestinerne (AHLC), følge opp, ifølge Utenriksdepartementets hjemmeside. Mer konkret fremgår det at Norge vil gi støtte til en giverkonferanse for Gaza. Norge vil dessuten kalle inn til et møte i giverlandsgruppen for å samordne giverinnsatsen med de palestinske selvstyremyndighetene. En del av ødeleggelsene gjelder bygninger og infrastruktur som i sin tid ble finansiert av det internasjonale giversamfunn etter israelske ødeleggelser. Det vil nå må måtte vurderes om det skal bidra til å finansiere en ny gjenoppbygging etter nye israelske ødeleggelser.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Gaza har blitt gjenstand for betydelige ødeleggelser i løpet av tre ukers kamphandlinger mellom Israel og Hamas, som kontrollerer dette palestinske området. De umiddelbare humanitære behovene er store. De langsiktige behovene for gjenoppbygging i Gaza er omfattende.

Norge har hele tiden vært tydelig på at begge parter bærer et ansvar for at det brøt ut krig i Gaza. Norge advarte mot at Israels isolasjonspolitikk overfor Gaza kunne lede til mer ekstremisme. Samtidig har vi fordømt Hamas’ vilkårlige rakettbeskytning mot sivile mål i Israel. Norge har også vært sterkt kritisk til Israels massive og uproporsjonale militære operasjon i Gaza.

I henhold til fjerde Genève-konvensjon vil ødeleggelse av eiendom, uten at det er berettiget av militær nødvendighet og dersom foretatt i stor målestokk og på ulovlig og vilkårlig måte, være å anse som alvorlige brudd på konvensjonen. Alvorlige brudd på internasjonal humanitærrett skal etterforskes og straffeforfølges. Videre er det også slik at dersom eiendom som er beskyttet etter internasjonal humanitærrett er ødelagt ved bevisst målutvelgelse, eller som en effekt av krigshandlingene for øvrig, kan dette utløse erstatningsansvar for den ansvarlige part etter folkerettens regler om statsansvar. Det er også verdt å merke seg at stater i en rekke tilfelle har ytt kompensasjon for påført skade, også uten at det har vært påvist rettslig ansvar, eller der slik ansvar ikke har vært erkjent.

Hele omfanget av ødeleggelsene er ennå ikke klart. FN, i samarbeid med Verdensbanken, vil kartlegge behovene. Store deler av den palestinske infrastrukturen som er ødelagt i Gaza er finansiert av det internasjonale giversamfunnet. Norge, som leder for giverlandsgruppen AHLC, har lenge advart mot givertretthet dersom bistanden som gis ikke fører til reell utvikling på bakken. Etter krigen i Gaza er det ikke gitt at store giverland og deres skattebetalere nok en gang vil bidra til å bygge opp igjen det israelske styrker har revet ned. Samtidig er behovet for hjelp til palestinsk gjenoppbygging desperat.

Norge vil snart innkalle til et nytt AHLC-møte. Der vil utfordringene knyttet til finansiering av gjenoppbyggingen av Gaza stå i sentrum for diskusjonene. Jeg forventer at flere av AHLCs medlemmer vil ta opp de krigførende partenes ansvar for ødeleggelsene i Gaza under møtet. Jeg forventer også – og Norge vil kreve - at Israel bidrar til gjenoppbyggingen av Gaza. Jeg mener det klart er i Israels egen interesse. Ingen, og minst av alle Israel, er tjent med et Gaza i kaos.

Norge har hele tiden understreket at utviklingsbistand til det palestinske området ikke alene vil sikre en bærekraftig palestinsk stat som kan leve i fred ved siden av Israel. En ny politisk prosess er påkrevet for å sikre at den internasjonale bistanden som gis til Det palestinske området kan bygge opp under målsetningen om en fredelig tostatsløsning.