Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:565 (2008-2009)
Innlevert: 22.01.2009
Sendt: 22.01.2009
Besvart: 28.01.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): I Levanger venter 31 private barnehager på utbetaling av det riktige kommunale barnhagetilskuddet for 2007 og 2008.
Når vil Kunnskapsdepartementet avklare den korrekte måten å beregne tilskudd til private barnehager?

Begrunnelse

Ifølge nettutgaven av Trønderavisa, 21.01.2009 og nettstedet barnehage.no, venter 31 barnehager i Levanger på riktig kommunalt tilskudd for 2007. Tilskudd for 2008 ble utbetalt i fjor høst, men ifølge barnehagene er det feil med denne utbetalingen også.
Bestyrer i en av barnehagene sier at Levanger kommune sier de venter på svar fra Fylkesmannen, som igjen sier de venter på svar fra Kunnskapsdepartementet i denne saken. Kommunens rådmann sier at hverken Fylkesmannen eller Kunnskapsdepartementet er i stand til å si hvilken måte som er den riktige måten å regne ut tilskudd til private barnehager på.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: I forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd er det slått fast at det er kommunen som skal sørge for at alle godkjente barnehager i kommunen mottar offentlig tilskudd på ein samlet sett likeverdig måte, jf § 3 i forskriften. Departementet har gitt utfyllende merknader til forskriften, utviklet rekneark og tilhørande veileder for å hjelpe kommunen med utmåling av det kommunale tilskuddet.

Utover plikten til økonomisk likeverdig behandling av barnehager gir ikke barnehageloven og forskriften om likeverdig behandling regler om saksbehandlingen i kommunen når det gjelder utbetaling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager. Dei generelle reglane i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)gjelder. Det framgår av forvaltningsloven § 11a at kommunen skal forberede og avgjøre saken utan ugrunnet opphold. Departementet har oppfordret alle kommunene i landet til å fatte vedtak om kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager så tidlig som mulig. For å unngå problemer med likviditeten for de ikke-kommunale barnehagene har departementet videre oppfordret kommunane til å betale kommunalt tilskudd på forskudd og senere avregne dette mot det endelige vedtaket om tilskudd.

Ikke-kommunale barnehager kan påklage vedtak om kommunalt tilskudd til fylkesmannen, jf. forskrift om likeverdig behandling § 6. Departementet er ikke klageinstans. Det er fylkesmannen som skal veilede kommuner og eiere av barnehager etter barnehagelova med forskrifter, jf. barnehageloven § 9 første ledd. Departementet har i tillegg i embetsoppdraget til fylkesmennene for 2007, 2008 og 2009 sagt at ”fylkesmannen skal sette særlig fokus på informasjon og veiledning i forbindelse med forskrift om likeverdig behandling av barnehager i forhold til offentlige tilskudd”. Videre har departementet avholdt regelverksamlinger med fylkesmannsembetene for å sette de i betre stand til å veilede kommunene i forhold til forskrift om likeverdig behandling.

Departementet har vært i kontakt med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Fylkesmannen viser til at de har vært i kontakt med Levanger kommune og at det er avtalt eit nytt møte med kommunen for å diskutere utmålingen av det kommunale tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagane i Levanger kommune. Det er ikke slik at Fylkesmannen er avhengig av noen ytterligere tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet for å kunne veilede kommunen i denne saken.