Skriftlig spørsmål fra Leif Helge Kongshaug (V) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:567 (2008-2009)
Innlevert: 22.01.2009
Sendt: 23.01.2009
Besvart: 29.01.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Leif Helge Kongshaug (V)

Spørsmål

Leif Helge Kongshaug (V): Kan statsråden vise hvilken effekt oppmykningen av regelverket for boplikt og prisregulering den forrige Regjeringen innførte, har hatt for omsetningen av landbrukseiendommer?

Begrunnelse

Det ble gjort en rekke oppmykninger av regelverket for boplikt og prisregulering under den forrige regjeringen som vi fortsatt ikke fullt ut har sett effektene av. Eiendommer under 100 mål ble gjort konsesjonsfrie, forutsatt at ikke mer enn 20 mål var dyrket mark. Det ble innført et fribeløp på kr 750 000 før bebygde landbrukseiendommer blir ilagt priskontroll, og kapitaliseringsrentefoten ved beregning av prisen på jordbruksarealer ble satt til 4 pst. Bakgrunnen for denne politikken var å gi den enkelte bonde større handlefrihet og ansvar for hvilken pris som bør betales for jordbruksareal og jordbrukseiendom.

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Regjeringen Bondevik II gjennomførte flere endringer i regelverket knyttet til konsesjon på landbrukseiendommer i perioden 2001-2005. I den nye konsesjonsloven fra 2003 ble bl.a. arealgrensen for konsesjonspliktig erverv av bebygde landbrukseiendommer hevet fra 20 dekar til 100 dekar totalareal, forutsatt at det ikke er mer enn 20 dekar fulldyrka jord på eiendommen. For priskontrollen ved konsesjons-behandling ble det innført en nedre beløpsgrense, slik at når salgssummen er under kr. 750.000,- skal det ikke foretas noen priskontroll. Kapitaliseringsrentefoten ved verdsetting av landbrukseiendommer ble i juni 2004 satt ned fra 5 % til 4 % for jordbruksarealer.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at antallet tinglyste omsetninger av landbruks-eiendommer har vært relativt stabilt i perioden 2000-2006, med noen mindre variasjoner. I alt ble det tinglyst ca. 68.100 omsetninger av landbrukseiendommer i denne perioden, hvorav i underkant av 61.600 med bygning. (Omsetning omfatter ikke bare vanlig salg, men også gaveoverføringer, skifteoppgjør, uskiftebevilling, tvangssalg og annet).

Den nye konsesjonsloven ble satt i kraft fra 1. januar 2004. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser ca. 10.400 tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer i 2004. Dette er en økning på ca. 10 % fra året før. Fra 2004 til 2006 viser tallene derimot en nedgang på hele 15 %, og da med en relativt stor nedgang i antall omsetninger i 2006. Sammenlignbare tall for tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer for årene 2007 og 2008 er ennå ikke tilgjengelige. Selv om antallet omsetninger i 2005 og 2006 er lavere enn i 2004, har likevel andelen fritt salg holdt seg stabilt i disse årene. (Med fritt salg menes her at eiendommer er omsatt til en pris som svarer til markedsverdien).

Arealgrensen i konsesjonsloven for bebygd eiendom ble også endret i 2001, da den ble hevet fra 5 dekar til 20 dekar. Også i årene 2000 og 2001 viser tallene flere omsetninger sammenlignet med årene 2002 og 2003.

Tallene kan tyde på at endringene i regelverket både i 2001 og i 2004 har hatt noe effekt på omsetning av landbrukseiendommer, men det er ikke mulig å isolere virkningene av lovendringene fra andre påvirkninger på omsetningen. Det ser dessuten ut som eventuelle virkninger har vært kortvarige.

Når det gjelder prisen på landbrukseiendommer, viser tall fra Statistisk sentralbyrå at fra 2004 til 2006 økte gjennomsnittlig kjøpesum for bebygde landbrukseiendommer i fritt salg med ca 19 %. Gjennomsnittsprisen på boliger i fritt salg i det ordinære boligmarkedet økte i samme tidsrom med ca. 21 %.

I perioden 2000-2006 økte den gjennomsnittlige omsetningsverdien fra ca. kr. 700 000 kroner til ca. kr. 1 260 000 for bebygde landbrukseiendommer i fritt salg. Det tilsvarer en økning på ca 80 %. Tilsvarende økte gjennomsnittlig omsetningsverdi for boliger i fritt salg med 56 %.

Tall for omsatte ubebygde landbrukseiendommer i fritt salg viser videre en økning i prisen på ca 63 % fra 2004 til 2006, og ca 219 % fra 2000 til 2006.