Skriftlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:568 (2008-2009)
Innlevert: 22.01.2009
Sendt: 23.01.2009
Besvart: 28.01.2009 av kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Bodø Videregående Skole er en av fire landslinjer som utdanner flymekanikerelever til sivil og militær luftfart. I dag er elevene henvist til å skru på en gammel og nedslitt Starfighter fra -70 tallet. Forsvaret har i lang tid slitt med å selge sine F-5A jagerfly, uten å lykkes. Fly som vil være ideell til skolens bruk. Skolen har et sterkt behov for oppdatert flymateriell til sin utdanning.
Vil statsråden ta initiativ til at landslinjene tilbys å kunne låne F-5A fly slik at norsk luftfart skal kunne tilbys kompetente lærlinger?

Begrunnelse

Flyet som Bodø Videregående Skole i dag disponerer er "utslitt" og er etter hvert blitt for gammelt til undervisningsformål. Det er nesten blitt umulig å kunne skaffe deler til dette flyet. De deler som unntaksvis kan skaffes, har en svært høy pris. Spesialverktøy og manualer for vedlikehold er også mangelfulle og utslitte. Imidlertid er Luftforsvarets F-5A`er godt oppdatert og kan brukes i undervisning i mange år fremover. Bodø V.S har god erfaring i forvaltning av Forsvarets materiell og fly i særdeleshet. Særlig gjennom sitt samarbeid med Forsvarsmuseet.
Luftforsvarets F-5A`er er i dag lagret på Rygge Flystasjon. Fly som er komplett og med 100 % komplett manual, spesialverkøy etc. og øvrige relevante flydokumenter ansees som ideell i undervisningsøyemed.
Derfor anmodes statsråden om snarest å ta et initiativ overfor Forsvaret og samtidig komme i dialog med Bodø Videregående Skole og de andre landslinjene med sikte på at skolene skal kunne tilbys å låne de nevnte fly.

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Det er Forsvaret som er ansvarlig for avhending av overskuddsmateriell i Forsvaret. Materiellet skal avhendes i tråd med bestemmelsene i Normalinstruks for utrangering og kassasjon av materiell og bygninger samt for avhending av materiell som tilhører staten (Normalinstruksen). Hovedregelen i Normalinstruksen er at overskuddsmateriell skal selges til høystbydende.

Jeg er kjent med at Bodø videregående skole har søkt Forsvaret om å kunne disponere et F-5 jagerfly, og at saken er under behandling i Forsvaret. Avgjørelsen om Forsvarets avhending av totalt 15 F-5 fly skal til slutt godkjennes av Forsvarsdepartementet. Jeg vil kontakte Forsvarsministeren for å be om å bli holdt orientert om saken.