Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til arbeids- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:569 (2008-2009)
Innlevert: 23.01.2009
Sendt: 23.01.2009
Besvart: 28.01.2009 av arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Vil statsråden sørge for at Sigrid Mathilde Tvedt blir sikret en løsning som gjør at hun får dekket sitt grunnleggende transportbehov nå som trygdebilen hennes ikke lenger er brukelig?

Begrunnelse

Avisen Strilen skriver 8. januar at 100 prosent uføre Sigrid Mathilde Tvedt på Fjeldsbø har en trygdebil som nå har sluttet å gå. Hun vil ikke få ny bil gjennom Nav før i 2012, siden hun fikk sin nåværende bil i 2002.
Så lenge bilen fungerte, var hun selvhjulpen. Men nå som bilen er utslitt til tross for flere reparasjoner, må hun be andre om hjelp. Hun har fått dekket utgifter til taxi hver mandag og onsdag til nødvendig lungebehandling i Åsane, men taxi til fastlegen har hun ikke rett på, siden hun ikke har fastlege på Bønes. Heller ikke transport til medisinske undersøkelser og operasjoner er lett å ordne.
Da hun hadde tilgang på bil hadde hun en helt annen livskvalitet enn det hun har nå. Da kunne hun komme seg til behandling, trening, fikk hentet varer og medisiner, i tillegg til at hun kunne hjelpe andre rundt seg. Nå må hun be andre om hjelp, og livssituasjonen er mye vanskeligere.
Jeg viser til Dokument 8:56 (2007-2008) om redusert gjenanskaffelsestid og kjørelengde for gjenkjøp av bil for funksjonshemmede, og Innst. S. nr. 222 (2007-2008) om saken, der en samlet Arbeids- og sosialkomité uttaler:

"Komiteen understreker betydningen av å ha en bilstønadsordning som sikrer drifts- og trafikksikre biler for funksjonshemmede som er avhengige av bil for å delta i arbeid og aktiviteter."

Dag Terje Andersen (A)

Svar

Dag Terje Andersen: I henhold til forskrift om stønad til motorkjøretøy eller annet transportmiddel, som ble endret og strammet inn av regjeringen Bondevik II i 2003 (FOR 2003-03-07 nr 290) § 8, er det et vilkår for gjenanskaffelse av trygdebil at den har vært brukt i 11 år. Dersom stønaden til bil er gitt i forbindelse med arbeid, er gjenanskaffelsestiden satt til 8 år. Bilen må i tillegg ha kjørt minst 150 000 km. Det kan også gis stønad til gjenanskaffelse selv om vilkåret om brukstid ikke er oppfylt dersom dette er nødvendig på grunn av endringer i brukers helsetilstand. For personer som har fått stønad til vanlig personbil (såkalt gruppe 1-bil), er det i tillegg da et vilkår at han eller hun fyller vilkårene for stønad til spesialtilpasset kassebil (såkalt gruppe 2-bil). Lokale NAV-kontor har ikke anledning til å utøve skjønn og gjøre individuelle vurderinger når det gjelder disse bestemmelsene.

En endring av regelverket som åpner for større grad av skjønn vil ha betydelige økonomiske konsekvenser og må vurderes i forbindelse med de årlige statsbudsjetter.

Hva gjelder transportproblemene som har oppstått for bruker i dette konkrete tilfellet, ønsker jeg å informere om at personer med varig nedsatt funksjonsevne kan få stønad til grunnstønad til transport, jf. folketrygdloven § 6-3 b). Alle fylkeskommuner er også av Samferdselsdepartementet pålagt å organisere en ordning med tilrettelagt transport (TT) for personer som av ulike årsaker ikke kan bruke ordinære kollektive transportmidler.

Hva gjelder reise i forbindelse med for eksempel operasjoner, vil jeg vise til ordningen med pasienttransport. Dette er en rettighet som ligger under ansvarsområdet til Helse- og omsorgsministeren. Pasienter har rett til å få dekket nødvendige utgifter når de må reise i forbindelse med en helsetjeneste. Hovedregelen er at man får dekket billigste reisemåte med rutegående transport tur/retur nærmeste behandlingssted. Pasienter som av helsemessige årsaker ikke kan ta rutegående transport, kan få rekvisisjon til annen transport.