Skriftlig spørsmål fra Tord Lien (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:571 (2008-2009)
Innlevert: 23.01.2009
Sendt: 26.01.2009
Besvart: 02.02.2009 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Tord Lien (FrP)

Spørsmål

Tord Lien (FrP): Med bakgrunn i de konsekvenser et omsettingsforbud for selprodukter vil få både for seljakta og for de prinsippielle sider saken kan få for norske jakt- og fiskeinteresser, hva vil statsråden foreta seg overfor EU for å forhindre at EU vedtar et omsettingsforbud for selprodukter?

Begrunnelse

Gjennom et forslag til Europaparlamentet er EU i ferd med å vedta et forbud mot omsetning av selprodukter. Det kan bli forbudt å selge selkjøtt, selolje og pelsverk av sel. Som EØS-land vil et forbud komme til å gjelde også i Norge. Seljakt er på den ene siden viktig både som kulturbærer og som fritidssyssel i mange norske kystsamfunn. I noen grad har den kommersielle seljakta en økonomisk og sysselsettingseffekt også. I tillegg reiser denne problemstillingen flere spørsmål av prinsipiell betydning for Norge. Det kan hevdes at EU gjennom dette forslaget har laget en oppskrift på hvordan jakt på hvilken som helst art kan forbys eller sterkt begrenses, også i Norge.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Kampen mot selfangst er en merkesak for ulike interessegrupper i Europa. Motstanden kommer bl.a. til uttrykk gjennom vedtak i Europarådet, Europaparlamentet, EUs medlemsland og sist ved Europakommisjonens forslag om innføring av forbud mot handel med selprodukter av 23. juli 2008. Forslaget behandles nå av Europaparlamentet og EUs ministerråd. Denne utviklingen påkaller norsk interesse og Norges rett til bærekraftig beskatning av naturlige bestander. Den følges derfor aktivt opp fra norsk side.

Norsk forvaltning av sjøpattedyr er basert på prinsippene om bærekraftig utnyttelse av levende marine ressurser. Det fremgår av Stortingsmelding 27 (2003-2004) om Norsk sjøpattedyrpolitikk at norske myndigheter arbeider for størst mulig internasjonal tilslutning til disse prinsippene. Denne holdningen ligger til grunn for norske myndigheters arbeid for å søke å påvirke prosessene som har som mål å innføre forbud mot handel med selprodukter.

Fra norsk side arbeider vi for at EU ikke vedtar et forbud mot handel med selprodukter, samtidig som vi søker å påvirke utformingen av forbudet i tilfelle det skulle bli vedtatt. Parallelt kan vi gå inn for at det fremforhandles en internasjonal avtale eller standard for dyrevernmessig forsvarlig høsting av selbestander, forutsatt at det skjer i et organ eller forum hvor Norge deltar fullt ut.

Norske myndigheters syn på EUs forslag om å forby handel med selprodukter, er gjentatte ganger tatt opp av regjeringens medlemmer og på embetsnivå med Europakommisjonen, sentrale medlemmer av Europaparlamentet og med EUs medlemsland. Norges EU-delegasjon følger opp saken overfor Kommisjonen, Europaparlamentet og EU-landenes representasjoner i Brussel. I tillegg har norske veterinærer og andre eksperter deltatt aktivt i ulike faglige fora som har evaluert dagens selfangst i forskjellige land.

Norge følger også opp saken i lys av EUs WTO-forpliktelser og Norges WTO-rettigheter. Hvordan den endelige forordningen vil forholde seg til WTOs regelverk, vil være avhengig av hvordan den blir utformet. Fra norsk side forbeholder vi oss retten til å forfølge saken i dertil egnede fora, dersom det skulle vise seg å bli nødvendig.

For øvrig samarbeider norske myndigheter med andre land som har interesse av å forsvare bærekraftig bruk av selressursene, herunder Canada, med sikte på å oppnå forståelse for at godt regulert selfangst er i tråd med prinsippene for bærekraftig forvaltning av marine ressurser og tilfredsstiller dagens krav til dyrevelferd.