Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til fornyings- og administrasjonsministeren

Dokument nr. 15:572 (2008-2009)
Innlevert: 23.01.2009
Sendt: 26.01.2009
Besvart: 30.01.2009 av fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Yara har en markedsandel på 90 pst. av det norske markedet for mineralgjødsel. Dette gir for lite prispress i markedet og gjør at norske bønder har for få alternativer å velge mellom.
Hvordan vil statsråden bidra til at det blir bedre konkurranse på det norske mineralgjødselmarkedet?

Heidi Grande Røys (SV)

Svar

Heidi Grande Røys: Det er Konkurransetilsynet som har ansvar for å føre løpende tilsyn med konkurranseforholdene i de ulike markedene. Tilsynet har som sin viktigste oppgave å påse at konkurransereglene overholdes og å bringe overtredelser av forbudsbestemmelsene i konkurranseloven til opphør. Forbudene omfatter utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling og konkurranseskadelig samarbeid mellom foretak. I tillegg skal Konkurransetilsynet føre kontroll med foretakssammenslutninger. Som ledd i dette arbeidet følger tilsynet med i markedene og samarbeider med konkurransetilsynene i andre land, blant annet for om mulig å avdekke og forhindre overtredelser. Denne oppgaven følger av konkurranseloven selv og av de årlige instrukser som følger Stortingets bevilgninger til tilsynets arbeid. Problemstillinger knyttet til konkurransen i kunstgjødselmarkedet har for øvrig vært berørt i spørsmål nr. 515 til meg fra representanten Torbjørn Hansen og i mitt svar på dette, samt i spørsmål nr. 513 til landbruks- og matministeren. I forbindelse med de spørsmålene som har kommet, har departementet vært i kontakt med Konkurransetilsynet og fått bekreftet at tilsynet følger med i kunstgjødselmarkedet og gjør det som er mulig og nødvendig ut fra den til en hver tid foreliggende informasjon. Ut fra dette ser jeg ikke noe spesielt behov for å instruere tilsynet om å prioritere dette markedet særskilt ut over det de allerede gjør, eller at det er grunnlag for andre tiltak fra departementets side.

Det har til nå ikke kommet henvendelser til Konkurransetilsynet med utgangspunkt i forholdene i kunstgjødselmarkedet. Om de konkurranserettslige forhold i kunstgjødselmarkedet kan det opplyses at EU-kommisjonen i september 2007, ved behandling av fusjonssak M.4730 Yara/Kemira GrowHow, kom til at det relevante, geografiske markedet for kunstgjødsel omfattet i det minste hele EØS-området. De markedsandeler i dette markedet som fulgte av fusjonen, var ikke større enn at EU-kommisjonen fant at det ikke forelå viktige innvendinger mot fusjonen. Dette kan peke i retning av at Yara ikke har en dominerende stilling i det relevante, geografiske markedet for kunstgjødsel, og at en eventuell annen konklusjon ville måtte bero på ny informasjon i forhold til den som kom fram i nevnte fusjonssak.

Mye mineralgjødsel selges til bøndene gjennom grossister. Landbruks- og matministeren uttalte i svaret på spørsmål nr. 513 bl.a. at:

”Det er markedsaktørene selv som forhandler gjødselprisene. Jeg mener likevel at press på aktørene og saklig informasjon og oppmerksomhet om markedsforholdene er i seg selv et bidrag til mer effektiv konkurranse, bl.a. ved at kjøperne vurderer alternative tilbydere.”

Jeg slutter meg til dette. Særlig viktig vil det være at etterspørrerne vurderer alternative tilbud.