Skriftlig spørsmål fra Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:573 (2008-2009)
Innlevert: 23.01.2009
Sendt: 26.01.2009
Besvart: 29.01.2009 av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP)

Spørsmål

Hans Frode Kielland Asmyhr (FrP): Bønder i Nord-Norge har på grunn av uår i avlingen for 2008 behov for å importere høy og halm fra Sverige for å unngå nedslakting av buskapen. De hevder at de blir pålagt toll som gjør prosjektet ulønnsomt. Likeledes vil kjøp av for inkludert transport i Sør-Norge heller ikke bære seg økonomisk.
Hva vil statsråden foreta seg slik at bøndene kan importere det fôret de trenger fra Sverige?

Lars Peder Brekk (Sp)

Svar

Lars Peder Brekk: Representanten Kielland Asmyhr viser i sitt brev til at det nå er behov for import av grôvfor til enkelte bønder i Nord-Norge som følge av avlingssvikt i 2008.

Jeg vil her vise til at Norge har en kvote for import av høy fra EU på 35.000 tonn. Denne kvoten er tollfri. Det er Statens landbruksforvaltning som administrerer kvoten og eventuelle søknader skal rettes dit. De senere årene har ikke importkvoten blitt utnyttet fullt ut.