Skriftlig spørsmål fra Gunnar Gundersen (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Dokument nr. 15:574 (2008-2009)
Innlevert: 23.01.2009
Sendt: 26.01.2009
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 03.02.2009 av nærings- og handelsminister Sylvia Brustad

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Oslos bioteknologimiljø er av tidskriftet "Genome Technology" utpekt som et av de ledende i verden. Oslo Cancer Cluster er sentral i dette miljøet. Forskningdirektøren har uttrykt bekymring for at store deler av miljøet nå er truet, fordi det er akutt mangel på risikovillig kapital og nær halvparten av bedriftene i klusteret vil gå tomme for kapital innen kort tid.
Hvilke tiltak ser forskningsministeren som viktig for å sikre kapital til miljøer innen kommersialisering av forskningen?

Begrunnelse

Konkurser og sanering av bedrifter er en del av en krise. Finanskrisen har rammet hele kapitalmarkedet og presset på bedrifter med finansieringsbehov er derfor meget stort. Risikoen er alltid til stede for at gode forretningsideer ikke overlever i slike tider som verden nå opplever. Risikoen er også stor for at krisetiltak innrettes slik at en blir mer opptatt av å bevare det bestående enn å skape vilkår som gjør at framtidens bedrifter får utvikle seg.
Det er viktig å ta vare på sterke, forskningsbaserte verdiskapingsmiljøer og bedrifter som i dag kanskje framstår som bedrifter med stor risiko og liten inntjening, men som har et stort framtidspotensial om en lykkes. Dette er en stor utfordring. En vet ikke i dag hvilken bedrift som lykkes og en vet heller ikke hvilke bedrifter som vil vise seg å ha spiren til det store verdiskapingspotensial.
På kort sikt er overlevelsesproblematikken den helt store utfordringen. Gunstige rammebetingelser og offentlige støtteordninger for forskningsbaserte bedrifter er en viktig del av dette. Men enda større er utvelgelsesutfordringen. De fleste klynger og sterke nyskapingsmiljøer i verden kjennetegnes ved at det er et sterkt samspill mellom kompetente kapitalmiljøer og forskningsbaserte klynger og bedriftene i klyngen. Et mangfold av sterke kapitalmiljøer er viktig, fordi da har bedriftene potensielt mange miljøer å søke til for den kapitaltilgang de trenger.
Dette er utfordringer som er helt sentrale å besvare om Norge skal ha mulighet til å utvikle og opprettholde klynger med mål av seg til å være verdensledende. Den rød-grønne regjeringens politikk framstår som egenkapitalfiendtlig og den diskriminerer norsk privat eierskap i forhold til utenlands og statlig eierskap. Dette er utfordringer som forskningsministeren må ha en tanke om hvordan man skal kompensere for om Norge skal nå sitt mål om å bli et av verdens mest innovative land.

Sylvia Brustad (A)

Svar

Sylvia Brustad: Regjeringen er opptatt av å finne gode løsninger på bedrifters kapitalutfordringer i tidlig fase. I de senere år er det derfor opprettet en rekke generelle virkemidler som skal avhjelpe norske bedrifters krevende kapitalsituasjon. Dette er for øvrig ytterligere aktualisert i den situasjonen vi nå er inne i, og regjeringen har derfor i den nylig fremlagte tiltakspakken foreslått flere tiltak som har til hensikt å styrke bedriftenes kapitalsituasjon.

Det offentlige virkemiddelapparatet bistår bedrifter i utviklingsfasen med ulike risikoavlastende virkemidler. I de siste elleve årene har myndighetene bidratt til opprettelsen av i alt 15 såkornfond. Såkornordningen forvaltes av Innovasjon Norge, og innebærer at staten deltar i finansieringen av private investeringsselskaper gjennom tilførsel av ansvarlig lånekapital. Formålet med de statlige midlene, som settes av til ansvarlige lån og tapsfond, er å risikoavlaste og utløse privat kapital og kompetanse. Målgruppen for de landsdekkende såkornfondene er innovative prosjekter, herunder prosjekter fra universiteter og høyskoler. Det er en forutsetning at fondene investerer i bedrifter i en tidlig fase.

Videre er Argentum Fondsinvesteringer et statlig investeringsselskap som deltar med minoritetsandeler i spesialiserte investeringsfond for aktivt eierskap, såkalte private equity-fond. Investeringene er basert på kommersielle kriterier. Argentum bidrar til å utvikle nye private equity-forvaltere og derigjennom styrke profesjonaliteten i markedet.

For å sikre norske bedrifter bedre tilgang på risikovillig egenkapital har i tillegg regjeringen opprettet et nytt statlig investeringsselskap med en egenkapital på 2,2 mrd. kroner. Selskapet har fått navnet Investinor AS. Gjennom tilførsel av egenkapital, langsiktig eierskap og styrerepresentasjon er selskapet et sentralt element i regjeringens innovasjonspolitikk. Investinor AS skal først og fremst investere i bedrifter i en tidlig vekstfase der private aktører alene ikke nødvendigvis bidrar med tilstrekkelig langsiktig, risikovillig kapital. Investeringene skal foretas på kommersielt grunnlag og på like vilkår som private investorer.

Tiltakene som er foreslått i den nylig fremlagte tiltakspakken er ment å dempe virkningene av finansuroen på kort sikt, og styrke innovasjon og omstilling i næringslivet på lang sikt. Tiltakene vil bedre næringslivets tilgang på kapital, i tillegg til å stimulere bedrifter til fortsatt å prioritere forskning og utvikling.

Regjeringen foreslår bl.a. å styrke Skattefunn-ordningen gjennom en heving av beløpsgrensen for fradragsgrunnlaget fra 4 mill. kroner til 5,5 mill. kroner for egenutført FoU og fra 8 mill. kroner til 11 mill. kroner for innkjøpt FoU. Videre foreslås Innovasjon Norges rammer for innovasjonslån økt med 600 mill. kroner og for garantier med 280 mill. kroner. For å gi Innovasjon Norge mulighet til utnytte de nye rammene og tilby flere bedrifter lån, garantier og tilskudd, tilføres selskapet i tillegg 320 mill. kroner. Dette tiltaket kommer i tillegg til den økte lånerammen for lavrisikoordningen som alt er økt med 1 mrd. kroner til 2,5 mrd. kroner for 2009. Samlet gir dette næringslivet et bedre finansieringstilbud.

Regjeringen foreslår videre å tilføre 2 mrd. kroner i egenkapital til det statlige forvaltningsselskapet Argentum. Pengene skal, via aktive eierfond, investeres i små og mellomstore selskaper på et forretningsmessig grunnlag. Tiltaket innebærer en rask og målrettet tilførsel av kapital til en del av næringslivet som i dag har betydelige vansker med å få finansiering – både ved lån og egenkapital.

En viktig og grunnleggende premiss for kommersialisering av forskning er selvsagt i tillegg høy kvalitet i forskningen.

Regjeringen tar dagens situasjon når det gjelder tilgang på kapital på alvor, og vil løpende vurdere behov for ytterligere tiltak.