Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:576 (2008-2009)
Innlevert: 23.01.2009
Sendt: 26.01.2009
Besvart: 04.02.2009 av olje- og energiminister Terje Riis-Johansen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Det vises til tidligere spørsmål og interpellasjon rundt støtte til arbeidet med å teste ut en såkalt biomembran, som kan ha stor verdi både i klima, miljø, landbruk og bistandssammenheng. Produktet prøves ut flere steder i verden, og med god respons fra myndigheter i en rekke land.
På hvilken måte har den norske regjeringen fulgt opp de løfter som er gitt om nødvendig drahjelp i startfasen, spesielt fra daværende energiminister Åslaug Haga?

Begrunnelse

Det vises blant annet til statsrådens utsagn i interpellasjonsdebatt på Stortinget 20.11.2007:

"Hvis han derimot spør om dette er et fornuftig produkt som jeg har et sterkt ønske om at Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Cicero og de andre instituttene som nå forsøker å vurdere dette, går inn og gjør en faglig vurdering av om dette er støtteberettiget, så har de statsråden i ryggen."

"jeg håper de finner fram til ordninger som gjør at dette kan bli prøvd ut."

"Man må forutsette at de faglige instanser følger med i timen, at Forskningsrådet, Innovasjon Norge og andre registrerer at det er et bredt ønske i Stortinget om at man går videre på dette. Så må de på basis av det gi sine faglige råd. Men jeg er fullt beredt til å snakke med dem."

"Jeg er også beredt til å ha direkte kontakt med de faglige instansene for å se hvordan vi kan løfte dette prosjektet over den kneika som interpellanten henviser til"

Daværende energiminister Åslaug Haga sa til NRK Rogaland 15.11.2007:

"Eg meiner det er mye å hente ut av dette i eit klimaperspektiv, eit miljøperspektiv, eit utviklingsperspektiv og eit landbruksperspektiv".
Vi må sette oss ned og sjå om vi kan få til eit opplegg som verkar understøttande.Vi må jo vere opptatt av å få dei over kneika."

Terje Riis-Johansen (Sp)

Svar

Terje Riis-Johansen: Dette er et spørsmål som egentlig burde vært besvar av landbruks- og matministeren, siden biomembranteknologien er mest relevant i den sammenheng (et biologisk materiale som kan styre/kontrollere jordoverflatens refleksjon av sollys, og således kan bidra til å redusere soloppvarmingen av jordsmonnet). Men siden det vises til tidligere olje- og energiminister Åslaug Haga og hennes uttalelser om prosjektet, har jeg valgt å svare på det.

I 2007 fikk Albedo Tech AS, som står bak biomembranprosjektet, 145 000 kroner i støtte fra Norges forskningsråd gjennom deres Matprogram. Prosjektet skulle dokumentere egenskaper ved biomembranen. Konklusjonen fra Forskningsrådet er at det foreløpig finnes liten vitenskaplig dokumentasjon på konseptet.

I 2002 fikk Albedo Tech et utviklingstilskudd på 380 000 kroner fra Innovasjon Norge. I 2004 fikk de et tilskudd på 2 000 000 kroner gjennom en industriell forsknings- og utviklingskontrakt (IFU).

I desember 2006 ga Innovasjon Norge tilsagn om 1 135 000 i et nytt IFU-tilskudd til Albedo Tech. Universitetet i Stavanger (UiS), Interkommunalt vann, avløp og renovasjonsselskap (IVAR), Statoil ASA og Felleskjøpet Rogaland Agder (FKRA) utgjorde til sammen kunden, som en slik IFU-kontrakt krever. Som særvilkår for tilsagnet ble det sagt at ”selskapet forutsettes å få styrket sin finansielle stilling gjennom at det tilføres min 10 mill. kroner i kontant egenkapital innen første utbetaling av tilskuddet”.

Tilsagnet gitt i 2006 har frist til utgangen av 2009 for sluttutbetaling. Det er ifølge Innovasjon Norge p.t. ikke søkt om noen utbetalinger i forbindelse med tilsagnet. Kundebedriftene som var med i prosjektet har trukket seg på grunn av manglende fremdrift. Uten kundebedrift kan ikke Innovasjon Norge betale ut noe IFU-tilskudd.

Innovasjon Norge har sagt de er positive til å se på alternative finansieringsmuligheter i deres system. Dette er de i dialog med Albedo Tech om. Innovasjon Norge venter på skriftlig innspill eller søknad fra Albedo Tech i den forbindelse.