Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:577 (2008-2009)
Innlevert: 26.01.2009
Sendt: 26.01.2009
Besvart: 30.01.2009 av finansminister Kristin Halvorsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Stortinget vedtok i desember 2008 endringer i foretakspensjonsloven slik at uførepensjon fra private tjenestepensjonsordninger kan utbetales 12 mnd. etter at uførhet oppsto, selv om den uføre på det tidspunkt mottar arbeidsavklaringspenger. Vedtaket er i tråd med finansministerens utsagn i Stortinget 09.05.08 om at noe måtte gjøres med ordningen. Mange som er i ferd med å avslutte 12 mndr. sykmelding har etter vedtaket forventet utbetaling fra sin foretakspensjonsordning.
Hvorfor settes ikke lovendringen i kraft?

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Etter gjeldende rett kan uførepensjon fra privat tjenestepensjon ikke utbetales sammen med andre folketrygdytelser enn uførepensjon. I St.meld. nr. 9 (2006-2007) Arbeid, velferd og inkludering fremmet Regjeringen forslag om at rehabiliterings-, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad skulle erstattes med en ny midlertidig folketrygdytelse, kalt arbeidsavklaringspenger. Det forhold at arbeidsavklaringspenger erstatter bl.a. tidsbegrenset uførestønad fra folketrygden, gjorde det nødvendig med en fornyet vurdering av adgangen til å supplere folketrygdytelser med uførepensjon fra private tjenestepensjonsordninger.

En kombinasjon av arbeidsavklaringspenger (også dagens midlertidige ytelser fra folketrygden) og uførepensjon fra tjenestepensjonsordningene, kan gi høy reell kompensasjonsgrad, og dermed dårligere økonomiske insentiv til arbeid. Etter min mening er det viktig at økonomiske insentiver til arbeid ikke svekkes. Regjeringen foreslo på denne bakgrunn i Ot. prp. nr. 4 (2008-2009), som ble vedtatt i Stortinget 15. desember 2008, hjemmel i lov om foretakspensjon til å fastsette nærmere regler i forskrift om at det kan gjøres fradrag i uførepensjon ved utbetaling av arbeidsavklaringspenger og regler for beregning av slike fradrag. Dersom lovendringen om at uførepensjonen begynner å løpe 12 måneder etter at inntektsevnen ble redusert, settes i kraft før det nye regelverket om arbeidsavklaringspenger, så har en ikke hjemmel til å gjøre tilsvarende fradrag i uførepensjonen ved utbetaling av rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad.

Etter mitt syn taler gode grunner her for at lovendringen om uførepensjon fra tjenestepensjonsordninger i privat sektor settes i kraft samtidig med det nye regelverket om arbeidsavklaringspenger, slik at det blir et koordinert opplegg en gjennomfører.