Skriftlig spørsmål fra Ingebrigt S. Sørfonn (KrF) til fiskeri- og kystministeren

Dokument nr. 15:582 (2008-2009)
Innlevert: 26.01.2009
Sendt: 27.01.2009
Besvart: 02.02.2009 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

Ingebrigt S. Sørfonn (KrF)

Spørsmål

Ingebrigt S. Sørfonn (KrF): Mange hadde forventa at Regjeringa før jul 2008 ville vedteke å heva U-864, den såkalla Fedje-ubåten. Ikkje minst statsråden sitt svar på mitt spørsmål 170908, der ho svara at ho tok sikte på ei rask avklaring, gav grunnlag for ei slik forventning. Saka hastar!
Kva tid vil Regjeringa gjera vedtak om kva som skal skje med denne tikkande miljøbomba; vraket etter U-864, med bortimot 70 tonn kvikksølv om bord?

Begrunnelse

U-864 inneheld svære mengder kvikksølv. Karakteristikken "tikkande miljøbombe" er ingen overdrivelse. Kvikksølvet må bort frå havbotnen! Tildekking vil berre vera utsetjing av problemet, og dette alternativet vil gjera heving av vraket, og fjerning av kvikksølvlasta, endå vanskelegare når det ein gong må gjerast.
Med god grunn er det mange som er svært urolege så lenge kvikksølvlasta vert liggjande. Denne uroa aukar etter kvart som tida går, utan at noko vert gjort!
No hastar det med at Regjeringa bestemmer seg i denne saka, både fordi dette er ein miljøtrussel som må fjernast, og fordi folk si uro rett og slett har krav på å verta teken på alvor.Helga Pedersen (A)

Svar

Helga Pedersen: Regjeringa har foretatt en grundig helhetsvurdering av den videre håndteringen av U-864, der både risiko ved hevings- og tildekkingsalternativene samt kystbefolkningas og fiskerinæringas bekymring knyttet til en tildekkingsløsning har vært viktige elementer. På grunnlag av dette har Regjeringa den 29. januar 2009 besluttet at vraket av ubåten U-864 skal heves, og at forurenset havbunn rundt vraket skal dekkes til med rene masser.

Som ledd i arbeidet med en nærmere vurdering av hevingsalternativet i 2007 og 2008 har Kystverket gjennomført en anbudskonkurranse i EØS-området og forhandlet kontrakt med et verdensledende hevingsfirma som har lang erfaring og tidligere har gjennomført utfordrende bergingsoperasjoner. I kontrakten er det tatt forbehold om Stortingets samtykke.

Denne saken har hatt og vil fortsatt ha høy prioritet i regjeringen. For å ha et best mulig grunnlag for å legge saken fram for Stortinget vil det nå bli gjennomført en uavhengig, ekstern kvalitetssikring av prosjektets styringsunderlag og kostnadsoverslag – også kalt KS 2. Dette er i henhold til retningslinjene for statlige prosjekter med kostnadsramme over 500 mill. kroner. Jeg tar sikte på å fremme saken for Stortinget i 2009.

Når prosjektet starter opp, er jeg er opptatt av at det må gjennomføres grundig detaljplanlegging og forberedelser. Representanten Sørfonn sier at saken haster. Til det vil jeg svare at det er viktig at framdriften i prosjektet tar hensyn til en så sikker gjennomføring som mulig – både av hensyn til mennesker og miljøet.