Skriftlig spørsmål fra Laila Dåvøy (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:585 (2008-2009)
Innlevert: 26.01.2009
Sendt: 27.01.2009
Besvart: 03.02.2009 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Laila Dåvøy (KrF)

Spørsmål

Laila Dåvøy (KrF): Over to hundre tusen mennesker i Sri Lanka er internt fordrevne på grunn av krigen. De tilbys av myndighetene plass i noen flyktningleire lenger sør i landet. Hvilke vilkår de der vil få, synes uklart.
Hva kan Norge og det internasjonale samfunnet gjøre for å sikre at de internt fordrevnes menneskerettigheter og verdighet respekteres dersom de kommer seg ut av krigssonen og over i de flyktningleire som tilbys dem?

Begrunnelse

Rapporter fra hjelpeorganisasjoner og media tyder på at mer enn to hundre tusen mennesker nå er inneklemt i en stadig trangere konfliktsone. De står i økende fare for å bli offer for krigshandlingene. Før de kommer seg ut av krigssonen har landets myndigheter opprettet flyktningleire lenger sør i landet. Planene for disse synes ikke å sikre de internt fordrevnes rettigheter godt nok. Det er utbredt frykt for at disse leirene vil kunne bli brukt til å holde folk i en lukket og passiv flyktningtilværelse, uten at de får muligheter til arbeid, inntekt og kunne få del i normale friheter og rettigheter.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Det er fortsatt uklart hva som vil skje med de mange internt fordrevne tamilene som er fanget i krigshandlingene mellom regjeringsstyrkene og de tamilske tigrene. Noen få tusen er kommet ut til regjeringskontrollert område, men flesteparten oppholder seg fortsatt inne i LTTE-kontrollert område. Srilankiske myndigheter har tatt til orde for at alle de internt fordrevne skal komme ut. De har nylig lagt fram planer for organisering av dette for givermiljøene.

Norge fordømmer den krigføringen som nå pågår i Sri Lanka med de uakseptable lidelsene som påføres sivile i landet.

Vi mener at planene for flyktningleire for den internt fordrevne sivilbefolkningen nord på Sri Lanka, slik disse planene nå foreligger, er problematiske i forhold til internasjonale retningslinjer for behandling av internt fordrevne. Dette vil vi ta opp med srilankiske myndigheter. Det er svært viktig for Norge og andre internasjonale aktører i denne situasjonen å søke å bidra til at internasjonale retningslinjer for intern fordrevne respekteres. Norge og andre sentrale humanitære aktører legger vekt på en samordnet tilnærming i dette spørsmålet.

Vi er i tett dialog med FN og øvrige representanter for det internasjonale samfunn for å bidra til en best mulig løsning i en situasjon der vi kan forvente omfattende humanitære behov.

I denne situasjonen vil det fra norsk side være en forutsetning at humanitær bistand organiseres på en måte som er akseptabel ut fra internasjonale standarder og konvensjoner. De internt fordrevnes grunnleggende rettigheter og sikkerhet må respekteres. Målsetningen må være å gjenbosette de internt fordrevne så snart som mulig i sine opprinnelige bosteder, hvis de selv ønsker dette.